Haberler

Türkiye Uluslararası Bilgi Değişimi Ve Yardımlaşma Anlaşmalarının Tarafı

Kamuoyunda bilinen adıyla “Af Kanunu” veya “Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Yasa” ile önemli düzenlemeler yapılmıştı, daha bu Kanun uygulamadayken 7020 sayılı yeni bir Vergi Yapılandırma Kanunu daha çıktığını biliyoruz.

 Peki 6736 sayılı Yasa ile ilgili ajandamızda ne var: Yurt dışında varlığı, parası ve beyan edilmemiş geliri olan vatandaşları ilgilendiren çok önemli bir konu var. Malum bu Yasa ile yurt dışında olan varlıkların vergisiz, incelemesiz, sorgusuz ve sualsiz bir biçimde milli ekonomiye kazandırılması söz konusudur. Açıklamalar 2016 Aralık ayı sonuna kadar Yasa’ya başvuruların beklenen seviyede olmadığını gösteriyor. Kanun’da yurt dışından getirilmesi mümkün olan varlıklar için önceki af kanunları olan 5811/6111 sayılı Kanunlarda öngörüldüğü gibi bir vergi alınması dahi söz konusu değil. Yani getirilen varlıklar üzerinden %2 veya %3 gibi bir vergi de ödenmeyecektir.

 Uluslararası vergi gündeminde bu arada başka gelişmeler de var, Türkiye’nin imzaladığı bazı uluslararası anlaşmalar ve sözleşmeler yurt dışındaki varlıkların, hesapların ve gelirlerin taraf ülke Maliye birimleri tarafından daha yakından incelenebileceğini gösteriyor. Bu yüzden yurt dışında parası, geliri ve mal varlığı olanların yazımızı okumasında daha çok fayda var: Detayları aşağıda bulabilirsiniz. 

Uygulamanın Esası

 Kanunun 7’nci maddesi uyarınca, yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, anılan maddedeki hükümler çerçevesinde 30 Haziran 2017’ye kadar Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecekler. Bu şu demek; bunlardan herhangi bir vergi alınmayacak, sorgu sual edilmeyecek ve “nereden buldun” denilmeyecektir. Bu güvence hem Yasa ile hem de Genel Tebliğ ile açıkça ifade ediliyor.  

Türkiye’nin Çok Önemli Uluslararası Taahhütleri Var

Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 7018 sayılı Kanun Mayıs 2017’de Resmi Gazete’de yayımlandı ve 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek.

Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle uluslararası vergilendirme, bilgi değişimi, tahsilatta ve denetimde yardımlaşma açısından yeni bir dönem başlıyor.  Bu sözleşme ile taraf ülkelerden olan Türkiye sayılan vergi konularında bilgi değişimi, otomatik bilgi değişimi, eşzamanlı vergi incelemeleri, tahsilatta ve tebligatta yardımlaşma taahhüdünde bulunmuştur. Böylece Türkiye hem bu bilgileri isteyen diğer ülke Maliye’lerine vermek zorunda olacak hem de diğer taraf Devletlerden bu bilgileri alabilecektir. Kısaca, Dünya ülkeleri birbirlerine vatandaşlarının, mukimlerin gelirleri, vergileri ve borçları hakkında bilgi ve yardımlaşma yükümlülüğü altına giriyor.

Türkiye’nin bu konuda bir diğer uluslararası yükümlülüğü ise Mali Hesaplara İlişkin Bilgilerin Otomatik Değişimine ilişkin Anlaşma’dır. Bu Anlaşma imzacı taraf ülkelerin birbirleriyle mukimlerin mali kuruluş tanımına giren hesaplarda yer alan varlıkları diğer ülkelere otomatik olarak bildirmesi mekanizmasına dayanmaktadır. Anlaşmayı Türkiye 88. Ülke olarak imzalamıştır. Şu anda imzacı ülke sayısı 89’dur.  Bunlardan 52 tanesi için yükümlülük Eylül 2017’de başlıyor. Türkiye’nin yükümlülüğü ise kalan diğer 37 ülke ile birlikte Eylül 2018’de başlıyor. Bu Anlaşma’da mali hesaplar ve sayılan mali kuruluşların belli ölçekteki mali tutarları bildirme ve bilgi verme yükümlülüğü var.

Özellikli Konular

Gelelim yurt dışı varlık barışı uygulamasına;

  • Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesi koşuluyla, bu varlıklara yurt dışında hangi tarih itibarıyla sahip olunduğunun uygulamadan yararlanılması açısından herhangi bir önemi bulunmuyor. Üstelik kanuni defterlere kaydedilmesi zorunluluğu da yok. İstenirse bu varlıklar sermayeye ilave edilebilir, veya fon hesabına alınabilir veya yurt dışı krediler (back to back) kapatılabilir. Ayrıca kayıtlarda yer alan sermaye avansları yurt dışından getirilmiş olan varlıklarla da kapatılabilir.
  • Kapsama giren, döviz, para, altın, menkul ve diğer sermaye piyasası araçları 30.06.2017’ye kadar Türkiye’ye getirilebilecek. Bu varlıklar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacak, yani vergi yok, ayrıca kar dağıtımı sayılmadan işletmeden çekilebilecek. Kar dağıtımı durumunda bu varlık 6736 kapsamında bir varlıksa bir kar dağıtımı stopajı veya elde edenlerce bir beyan usulü vergileme de öngörülmüyor.
  • Bu varlıklar için bir “vergi inceleme kalkanı” sunulmuş olması çok önemli. Bu varlıklar ya da yurt içinde deftere kaydedilen rakamlar için bir vergi incelemesi, araştırma, inceleme, soruşturma, kovuşturma yapılmaması öngörülmüştür. “Vergi inceleme kalkanı” dışında diğer kambiyo, kara para vs mevzuatı açısından bu güvence yasada açık olarak tarif edilmesine rağmen, uygulamada tereddütler ve kaygılar ortaya çıktığı için bu konuda en son yeni bir Tebliğ çıkarılarak inceleme yapılmayacağı ve tam bir güvence verildiği ifade edilmiştir. Hatta getirilen varlıklardan elde edilen nemaların/gelirlerin ne olacağı, ya da tür değiştirdiğinde nasıl bir işlem yapılacağı Tebliğ’de örneklerle anlatılmıştır. (Anılan 4 nolu Genel Tebliğ 2.12.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Türkiye’nin son dönemde taraf olduğu Uluslararası Vergi Yükümlülükleri de dikkate alındığında gerçek kişi ve kurumlar 30 Haziran 2017 tarihine kadar Yurtdışı Varlık Barışı imkanından yararlanmak ve bu konuda getirilen vergi inceleme kalkanından istifade etmek isteyebilirler. 

Hatırlatalım, Türkiye imzaladığı uluslararası anlaşmalar ve taraf olduğu sözleşmeler gereği vergi şeffaflığı ve yardımlaşma konusunda adımlar atıyor. Değerlendirmekte fayda var.

Yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde lütfen bizimle temasa geçmenizi rica ederim.

Saygılarımızla,

Erdikler Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.