Haberler

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASINA İLİŞKİN GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI  | ZELİHA ÖZALP

Bu Tebliğin amacı, 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 23/2/2017 tarihli ve 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun yeniden düzenlenen mülga mükerrer 121 inci maddesinde yer alan vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

6824 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 121 inci maddesi başlığı yeniden düzenlenerek, 1/1/2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 8/3/2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Aşağıdaki şartların sağlanması halinde mükellefler vergi indiriminden faydalanabilir;

  • İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmesi ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresi içerisinde ödenmesi,
  • Aynı süre içerisinde beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması,
  • Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı ve cezaları dahil olmak üzere 1.000,00 TL’nin üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,
  • Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan fiillerin işlenmemiş olması,

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri için 1 Ocak 2018’den itibaren ödedikleri verginin 1 milyon TRY üst limit ile %5 indirimli olarak hesaplayabilirler,

 İndirim tutarının ödenmesi gereken vergiden fazla olması halinde aşağıdaki hususlar taslak tebliğde ön plana çıkmaktadır. 

  • Tahakkuk eden diğer vergilerden mahsup edilmesi,
  • Mahsup edilemeyen tutarların red ve iade edilmemesi,
  • Özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde uygulanabilmesi,
  • Hangi vergi beyanlarının uyum kapsamında değerlendirildiği ve sonradan yapılan ikmalen, resen ve idarece tarhiyat üzerine geriye doğru yapılacak vergilendirme hususu,

 Ayrıca indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yılda herhangi bir vergiye ilişkin beyanların gerçek durumu yansıtmadığının tespit edilmesi halinde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler açısından zamanaşımı, yapılan tarhiyatın kesinleştiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlayacaktır.

 Yukarıda ayrıntısına yer verdiğimiz taslak tebliğ uygulamaya başlandığında, dürüst ve vergisini zamanında ödeyen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5'ini indirebilmeleri imkanı sağlayarak, Türkiye’de vergi uyumu açısından önemli bir adım olacaktır.