Hizmetlerimiz

Şirketimiz, tecrübeli uzman kadrosu ile yerli ve yabancı, bireysel ve kurumsal tüm müşterilerine en üst kalitede mali danışmanlık ve denetim hizmetleri sunmaktadır.

Tam Tasdik

Uygulama prensipleri 3568 sayılı Kanun ile belir- lenen tam tasdik hizmetlerimizin temel hedefi, kurumların vergi mevzuatına aykırı işlemlerinin ve vergi risklerinin tespit edilmesidir. Bu amaçla, hizmet verdiğimiz kurumların yasal belge ve kayıtları ile dayanak belgeleri şirketimizin uzman personeli tarafından geçici vergi dönemleri itibarı ile incelenmekte ve bulgularımız şirket yönetimine raporlanarak hataların zamanında tespiti ve düzeltilmesi sağlanmaktadır. Bunun yanında, söz konusu raporlarımız vergisel avan- tajların kullanılmasına ilişkin önerilerimizi de içer- mekte, böylece kurumların vergi kanunlarında yer verilen istisna ve muafiyetlerden yararlan- ması mümkün olmaktadır.

Tecrübenin yanı sıra vergi kanunlarına tam hakimiyet gerektiren tam tasdik hizmetleri, şirke- timizin uzman denetim kadroları tarafından etkin olarak gerçekleştirilmektedir.

Tam tasdik çalışmaları, vergi mevzuatına uyumun sağlanmasının yanı sıra bir anlamda sınırlı bir iç denetim çalışması olarak da değerlendirilmekte- dir. Zira denetim teknik ve yöntemlerinin tamamı tasdik çalışması içerisinde kullanılmaktadır. 

Şirketimizce tam tasdik hizmetinin yanı sıra aşağıdaki alanlarda da yeminli mali müşavirlik hizmetleri sunulmaktadır:

 • Sermayenin Ödendiğinin Tespiti Raporu 
 • İç Kaynaklardan Yapılacak Sermaye Artırımının Mevzuata Uygunluğuna İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Raporları
 • Ar-Ge Raporları 
 • Kurumlar Vergisinden İstisna Kazançlara İlişkin Tasdik İşlemleri 
 • Katma Değer Vergisi İadesine Yönelik Tasdik İşlemleri 
 • ÖTV ile İlgili Tasdik İşlemleri 
 • Yeminli Mali Müşavirlerin Yetkili Oldukları Diğer Tasdik ve Güvence HizmetleriVergi Danışmanlık Hizmetleri

Ülkemizde vergi kanunları çok sık değişmekte, çoğu durumda yapılan değişiklikler kısa süre içinde yürürlüğe girmekte, hatta bazı durumlarda yapılan düzenlemelerin geriye dönük olarak hüküm ifade etmesi de söz konusu olabilmektedir.

Yapılan bu değişiklikler, kurumların faaliyetlerine doğrudan etki etmektedir. Mevzuatta sıklıkla yapılan değişiklikler, zaman içinde kanunları oldukça karmaşık bir yapıya getirmiştir. Bu karmaşık yapı içerisinde kanunların yorumlanması, içerdiği fırsat- ların tespit edilmesi, yapılan değişikliklerin doğru olarak yorumlanması ve muhtemel etkilerinin saptanması, konunun uzmanlarından destek alınmasını zorunlu kılmaktadır.

Şirketimiz vergi konusunda ülkemizin en önde gelen isimlerinden oluşan uzman kadrosu ile vergi danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır.

Şirketimizin vergi danışmanlığı hizmetlerine yaklaşımı, vergi kanunlarının hizmet verilen kurumun faaliyetleri çerçevesinde gözden geçirilip yorumlan- ması, mevzuatta yapılan ve yapılacak değişikliklerin kurumun faaliyet konusuna, geleceğe dönük iş ve yatırım planları ile stratejilerine odaklanarak değer- lendirilmesi yoluyla olası etkilerinin önceden tespit edilmesi ve “kuruma özel vergi danışmanlığı” sunul- masıdır.

Şirketimiz tüm vergi kanunları başta olmak üzere, Yatırım Teşvik Mevzuatı, Bankacılık Mevzuatı, Kambiyo Mevzuatı, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Serbest Bölgeler Mevzuatı, Ar-Ge-Tasarım Merkezleri-Teknokent mevzuatı ve Vergi Anlaşmaları vb. konuları içeren geniş bir yelpazede vergi danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetlerin kapsamına aşağıda yer verilen konular da dahildir: 

 • Mali mevzuatta yapılan ve yapılması beklenen tüm değişiklikler hakkında kurum yetkililerinin, özet şeklinde ve anlaşılır bir üslupla zamanında bilgilendirilmesi 
 • Söz konusu değişikliklerden hizmet verilen kurumu ve ortaklarını ilgilendirenler hakkında kuruma özel ve detaylı yazılarla bilgi sunulması, değişikliklerin muhtemel sonuçlarının irdelenmesi, bu konularda toplantılar yapılarak tavsiyelerde bulunulması, uygulamaya yön verilmesi 
 • Hizmet verilen kurumun ihtiyaç duyacağı mali mevzuat hakkında diğer günlük danışmanlık hizmetlerinin sağlanması 
 • Vergi idaresi ve diğer ilgili kamu kuruluşlarıyla ilişkilerin yönlendirilmesi, hizmet verilen kurumun temsil edilmesi ve spesifik konulara ilişkin uygulamaların yetkili idareler nezdinde açıklanması 
 • Yapılacak vergi incelemelerinde hizmet verilen kurum adına açıklamalarda bulunulması, uzlaşma komisyonlarında temsil edilmesi, vergi ihtilaflarının çözüm yolları konusunda tavsiyelerde bulunulması


KDV İade Hizmetleri

KDV iade danışmanlık ve raporlama hizmetlerimiz vergi bölümümüzden bağımsız oluşturulmuş, konusunda uzman ve deneyimli kadromuzla sunulmaktadır. KDV bölümümüz, KDV İade konusundaki her türlü danışmanlık ve raporların hazırlanması aşamasında müşteri memnuniyetini ön planda tutan, kaliteli, etkin, katılımcı yaklaşımıyla çözüm ortağı ve sonuç odaklı hizmet sunmayı hedef edinmiştir. 

Şirketimizce KDV iadesi kapsamında aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır;

 • KDV İadesi İle İlgili Danışmanlık
 • KDV İade Sisteminin Kurulmasına İlişkin Destek ve Danışmanlık 
 • İade Hakkı Doğuran İşlemin ve İade Edilecek KDV Tutarının Tespiti
 • KDV İadesi İçin Gerekli Olan Tüm Listelerin ve Belgelerin Hazırlanması, ile İnternet Vergi Dairesi Sistemine Girişlerinin Yapılması Konusunda Ekip Desteği Sağlanması
 • KDV İade İşlemlerine İlişkin YMM Tasdik Raporlarının Hazırlanması
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Tecil-Terkin veya İadelere İlişkin YMM Tasdik Raporlarının Hazırlanması
 • Vergi İdaresi Tarafından Talep Edilen “Özel Amaçlı” Raporların Hazırlanması
 • KDV İade Sürecinin Optimal Sürede Sonuçlandırılmasına Yönelik Danışmanlık ve Destek Hizmeti Sunulması
 • KDV İadesi Risk Analiz Raporlarında Tespit Edilen Eksikliklerin Giderilmesine Yönelik Ekip Desteği Sağlanması
 • KDV İadesi Konusunda Karşılaşılan Sorunların Analizi ve Alternatif Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi 
 • KDV İadesi Kapsamındaki Karşıt İncelemelerin Yapılması
 • Güncel Mevzuat ve Uygulama Alanında Bilgi Paylaşımı 
Bağımsız Denetim Hizmetleri

Konusunda uzman kadromuz ile farklı sektörlerde çeşitli büyüklükteki müşterilerimize bağımsız ve özel amaçlı denetim hizmetleri sunmaktayız.

Denetim hizmetlerimizin temelini şirketlerin finansal bilgilerinin denetim standartlarına uygun bir şekilde denetlenmesi ve raporlanması oluşturmaktadır.

Şirketimizce bağımsız denetim kapsamında aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır. 

 • Türkiye / Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (TFRS/UFRS) Uyarınca Hazırlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi
 • Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun (KGK) Belirlediği Limitler Kapsamına Giren Şirketlerin Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi
 • Mali Tabloların TFRS/UFRS’ye Uyumlu Olarak Yeniden Düzenlenmesi ve Buna Yönelik Finansal Raporlama Sistemleri Kurulması
 • Birleşme, Bölünme, Satın Alma İşlemlerine İlişkin Özel Finansal İnceleme Raporlarının Hazırlanması
 • Hile ve Yolsuzluk Denetimlerinin Yapılması
 • Şirket Değerlemelerine İlişkin Özel Tespit Raporları Hazırlanması
 • İç Kontrol Denetimi Yapılması
 • Güvence Hizmetleri Sunulması
 • Diğer Özel Amaçlı Denetimlerin Yapılması ve Danışmanlık Hizmetleri Sunulması
Diğer Hizmetler

Due Diligence(Vergisel Risk Tespiti) Hizmetlerimiz

Şirketimiz, alanında uzman ve tecrübeli personeli ile şirket satın almayı ya da şirketini elden çıkarmayı planlayan kurumlar için mevcut vergi risklerinin tespit edilmesine yönelik due diligence hizmetleri vermektedir. Söz konusu hizmetler sonuç itibariyle özellikle şirket hissesi alım ve satımında alım/satım bedelini doğrudan etkilediğinden, ilgili kurumun tüm vergi risklerini nitelik ve nicelik olarak belirlemeye yönelik hizmetler vermekteyiz.

Transfer Fiyatlandırması Danışmanlık Hizmetleri

Şirketimiz, kurumların ilişkili kişi/kurumlar ile olan işlemleri ve bu işlemlerde uygulanan yöntemlerin analizi ile Mali İdare’ye sunulması gereken yıllık transfer fiyatlandırması raporlarının hazırlanmasına yönelik hizmetler sunmaktadır. Kurumların ilişkili kişi/kurumlar ile işlemlerinin transfer fiyatlandırması mevzuatına uygun olması zorunlu olduğundan, bu işlemlerin düzenli olarak analizi ve kontrolü önemlidir. Bu kapsamda şirketimiz tarafından verilen hizmetler özet olarak aşağıdaki gibidir;

 • İlişkili kişi ve kurumlar arasında gerçekleştirilen işlemlerin analizi
 • Bu işlemlere ait sözleşmelerin ve uygulamaların incelenmesi
 • İşlemlerde kullanılan/kullanılması gereken transfer fiyatlandırması yöntemlerinin belirlenmesi
 • Analiz çalışması neticesinde emsal fiyatların tespit edilmesi
 • Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunun hazırlanması
 • OECD’nin BEPS uygulamasına ilişkin gelişmelerin ve bu gelişmelerin mevcut transfer fiyatlandırması sistemine etkilerinin risk bazında incelenerek değerlendirilmesi.

Bireylerin Vergilendirilmesine Yönelik Hizmetlerimiz     

Ülkemizde vergi mevzuatında sık yaşanan değişimler, bireylerin yatırım kararlarını ve servetlerini doğrudan etkileyebilmektedir. Bireylerin vergilendirilmesine ilişkin mevzuatın karmaşıklığı, vergi yükümlülüğünün yerine getirilmesinde hatalara neden olabilmektedir. Şirketimiz bireylerin vergilendirilmesine yönelik aşağıdaki alanlarda uzman ekibimiz ile hizmet sunmaktadır;

 • Bireylerin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin hazırlanmasına yönelik danısmanlık hizmeti
 • Bireylerin varlık ve gelirleri için vergi mevzuatı kapsamında vergi avantajı yaratabilecek alanlarda öneriler getirilmesi
 • Bireylerin yatırım kararlarının vergisel sonuçları hakkında bilgi ve danısmanlık verilmesi

Türkiye’de Çalışan Yabancı Personelin Vergilendirilmesi ve Sosyal Güvenlik Uygulamalarına Yönelik Hizmetler

Şirketimiz yerli ve yabancı bir çok kuruluşa vermiş olduğu tam tasdik ve danışmanlık hizmetinin yanı sıra, özellikle global şirketlerin Türkiye’de görevli ve yabancı uyruklu personeline de danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Söz konusu personel genellikle belirli bir süre Ülkemizde görevlendirildiğinden, görevli olarak geldikleri ülkelerde de vergilendirilmesi ve sosyal güvenlikleri sürebilmektedir. Bu aşamada şirketimiz alanında uzman kadrosu ile Türkiye’de çalışan yabancı personelin vergilendirilmesine yönelik aşağıdaki alanlarda hizmet sunmaktadır:

 • Yabancı çalışanların vergi yükümlülüklerinin analiz edilmesi
 • Mevcut gelirlerinin analiz edilerek bordrolarının ve yıllık gelir vergisi beyannamelerinin hazırlanmasına yönelik danışmanlık hizmeti
 • Uluslararası vergi anlaşmaları kapsamında değerlendirmeler yapılması ve mükerrer vergilendirmenin önlenmesi
 • Uluslararası Sosyal Güvenlik Anlaşmaları kapsamında değerlendirmede bulunarak sosyal güvenlik kesintileri için öneriler getirilmesi

Vergi İncelemesi Danışmanlık Hizmetleri

Ülkemizde son dönemde istihdam edilen vergi müfettişi sayısında artışa bağlı olarak vergi incelemeleri  ve vergi tarhiyatlarında da artış gözlemlenmektedir. Şirketimiz vergi incelemesi süreci boyunca vergi müfettişi tarafından istenen bilgilerin analizi, hazırlanması, gerekli açıklamaların yapılması ve sunulması konularında danışmanlık hizmeti vermektedir. Inceleme sonrası yapılacak tarhiyat aleyhine basvurulacak yasal süreçler de hizmetimiz kapsamındadır.

Bölgesel Yönetım Merkezı Kurulması Ve Isletılmesıne Yönelık Hızmetler

Sirketimiz uluslararası yatırımcıların yurtdısındaki kuruluslarının koordinasyonu ve yönetimi amacıyla Türkiye’de Bölgesel Yönetim Merkezi kurmalarına yönelik olarak asagıda belirtilen hizmetleri vermektedir:

 • Dogrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Uygulama Yönetmeligi, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu kapsamında bölgesel yönetim merkezi kurulmasına iliskin genel danısmanlık hizmetleri verilmesi
 • Bölgesel Yönetim Merkezinin müsteri açısından uygulanabilirliginin belirlenmesi amacıyla fizibilite ve analiz çalısmalarının yapılması
 • Bölgesel Yönetim Merkezi kurulus islemelerine iliskin basvuruların yapılması ve izinlerin alınması
 • Bölgesel Yönetim Merkezi statüsünde faaliyet gösteren büroların ilgili mevzuata uyumunun denetlenmesi, yıllık raporların hazırlanması ve ilgili mercilere sunulması
Eğitim Hizmetleri

Kurumların, vergi, muhasebe ve finans alanında çalışmak üzere istihdam ettikleri personelin vergi mevzuatı yönünden eğitim ihtiyacının karşılanması, uzmanlıkların oluşturulması ve değişen mevzuat konusunda bilgilendirilmesi amacıyla eğitim hizmetleri sunmaktayız

Şirketimizce aşağıdaki konularda eğitimler verilmektedir. 

 • Temel Düzey Vergi Uygulamaları 
 • Temel Muhasebe 
 • İleri Düzey Vergi Uygulamaları 
 • Maliyet Muhasebesi 
 • Dönem Sonu İşlemleri 
 • Kurumlar Vergisi Hesaplamaları ve Örnek Uygulamalar 
 • Yurtiçi ve Yurtdışı İnşaat ve Taahhüt İşlerine Yönelik Özel Eğitimler
 • Vergisel Avantajlar (İndirimler, İstisnalar, Muafiyetler)
 • Ar-Ge, Teknokent, Tasarım ve İnovasyonda Vergi Uygulamaları 
 • KDV Uygulamaları ve KDV İade Eğitimleri
 • Üst Düzey Yöneticiler İçin Vergi Uygulamaları
 • Transfer Fiyatlandırması Uygulamaları
 • Dernek, Vakıf ve İktisadi İşletmelerde Mali Uygulamalar
 • Taşınmazlara Sağlanan Mali Kolaylıklar (Sat Geri Kirala, Sukuk vb.)
 • Yurtdışına Yapılan Ödemeler İle Yurtdışından Alınan Hizmetlerin Vergilendirilmesi 
 • Elektronik Uygulamalar ve Güncel Gelişmeler (E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv, E-Tebligat)
Consultancy Services Regarding

Incentive And Support Factors And Consultancy Services Regarding The Support Provided To The R&D And Design Centers And Technocity Activities

Our tax legislation also contains many incentive and support factors for the activities of the companies. However, the application to these incentives and the incentive application cause an additional difficulty within the daily business work load. Our company provides consultancy and auditing services in the following areas with its expert staff:

R&D, Design and Innovation Consultancy and Auditing Services

 • Conducting the procedure provided by the relevant public institutions in the field of R&D, innovation and design,   collaborating with the public institutions, non-governmental organizations and other shareholders, making and reporting the feasibility study regarding the support and tax  incentives
 • Making the applications at the public enterprises regarding the R&D, design and innovation activities, obtaining the approval certificates, performing the audit and consultancy
 • Providing auditing and consultancy services for the R&D and design centers, preparation of the Certified Public Accountant reports
 • Conducting and reporting the Certified Public Accountant certification work for the cash project supports to be able to be obtained

Auditing and Consultancy Services in the Technocity Applications

 • Making and reporting the feasibility study regarding the Technocity sponsorship and incentives
 • Determining and reporting the tax exemptions regarding the Technocity activities
 • Preparation of the annual financial audit report for the incentives

Investment Incentive Consultancy and Auditing Services

 • Making and reporting the feasibility study regarding the sponsorship  and incentives to be provided to the investments
 • Giving information about the incentives that can be utilized   within the scope of the incentive, scrutinizing and reporting the deductions, exceptions and exemptions
 • Analysis of the incentives provided by the public institutions such as the Ministry of Finance, the Ministry of Economy and TUBITAK, making, reporting and following up the necessary applications
 • Preparation of the applications for obtaining incentive certificate, obtaining the incentive certificate and performing the closure visa transactions of the certificate