Vergi Gazeteleri

Vergi Gazetesi 2017-34

7020 Sayılı Kanun 5. Maddesi ile Mücbir Sebep Süresi İki Yılı Aşmış Yerlerdeki Mücbir Sebep Halinin Sona Ereceğine İlişkin Açıklamalar Yapılmıştır.

2705.2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 5. maddesi ile mücbir sebep süresi iki yılı aşmış yerlerdeki mücbir sebep halinin sona ereceğine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

1- Mücbir Sebep Süresi İki Yılı Aşmış Yerlerdeki Mücbir Sebep Halinin Sona Ermesi

7020 Sayılı Kanun’un 5. maddesine göre, kanunun yayımı tarihi itibarıyla 213 sayılı Kanunun 15. maddesine göre mücbir sebep hâli ilan edilmiş ve mücbir sebep süresi iki yılı aşmış yerlerde, mücbir sebep hâli devam eden mükelleflerin mücbir sebep hâli bu Kanunun yayımlandığı ayın son günü itibarıyla (31.05.2017) sona erecektir.

Mücbir sebep ilanı nedeniyle verilmeyen; beyanname ve bildirimler kanunun yayımını izleyen üçüncü ayın sonuna kadar (31.08.2017 tarihine kadar) verilecek olup, geçici vergi beyannameleri, mükellef bilgileri bildirimleri ve kesin mizan bildirimleri verilmeyecektir. Tahakkuk eden vergilerin vadesi beyanname ve bildirim verme süresinin son günü kabul edilecek ve ilk taksiti 2018 yılının Ocak ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde otuz eşit taksitte ödenecektir. Bu şekilde ödenen vergilere herhangi bir zam, faiz, katsayı uygulanmayacaktır.

2- Taksit Ödemelerine İlişkin Hükümler

7020 Sayılı Kanun’un 5. maddesinin 3.fıkrasına göre, ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla madde hükümlerinden yararlanılabilecektir. 

İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu madde hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu takdirde süresinde ödenmeyen tutarlar, vade tarihinden itibaren gecikme zammı ile birlikte tahsil edilebilecektir.

3- 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Mücbir Sebep halini Sonlandıran Mükelleflere İlişkin Hükümler

7020 Sayılı Kanun’un 5. maddesinin 4. fıkrasına göre, 6736 sayılı Kanunun 10. maddesinin 19. fıkrası kapsamında mücbir sebep hâlini sonlandıran ve anılan fıkrada öngörülen sürede beyanname ve bildirimlerini veren mükellefler hakkında da yapılandırma hükümleri uygulanabilecektir. Ayrıca mücbir sebep hâlini sonlandırdığı hâlde beyanname ve bildirimlerini vermemiş olan mükellefler de maddede öngörülen süre içinde beyanname ve bildirimlerini vermeleri durumunda yapılandırma hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

Yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Erdikler Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.