Vergi Gazeteleri

Vergi Gazetesi 2017-36

7020 Sayılı Kanunun 5.Maddesinde Düzenlenen Mucbir Sebep Halinin Sonlandırılmasına İlişkin Açıklamaların Yapıldığı 2 Seri No.lu Tebliğ Yayınlanmıştır.

3 Haziran 2017 Tarih ve 30085 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “2 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliği’’ ile aşağıda özetlenen mücbir sebep haline son veren yasa hükmünün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

  • Van İlinin tamamı, Ağrı İli Patnos ve Bitlis İli Adilcevaz İlçelerinde 23/10/2011 tarihi itibarıyla ilan edilen mücbir sebep hâli, mücbir sebep hâli devam eden tüm mükellefler bakımından, 31/5/2017 tarihinde herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın kendiliğinden sona ermiştir.
  • Mücbir sebep hâlinin ilan edildiği 23/10/2011 tarihinden mücbir sebep hâlinin sona erdiği 31/5/2017 tarihine kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin (geçici vergi beyannameleri, mükellef bilgileri bildirimleri ve kesin mizan bildirimleri hariç) 31/8/2017 tarihine kadar verilmesi ve verilen beyanname ve bildirimlere ilişkin olarak tahakkuk eden vergilerin vadesi 31/8/2017 tarihi olacak ve ilk taksiti 2018 yılının Ocak ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde otuz eşit taksitte ödenecektir. Madde hükmüne göre ödenen bu vergilere herhangi bir zam, faiz, katsayı uygulanmayacaktır.
  • 6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 19 uncu fıkrası kapsamında mücbir sebep hâlini sonlandıran ve anılan fıkrada öngörülen sürede beyanname ve bildirimlerini veren mükellefler hakkında da herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın ve 6736 sayılı Kanun kapsamında ödeme yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın 7020 sayılı Kanunun 5 inci maddesi hükümleri uygulanacaktır. 6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 19 uncu fıkrası hükmüne göre mücbir sebep hâlini sonlandırdığı hâlde beyanname ve bildirimlerini vermemiş olan mükellefler de, 31/8/2017 tarihine kadar beyanname ve bildirimlerini vermeleri durumunda bu madde hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

Öte yandan Tebliğ’de süresinde ödenmeyen ve eksik ödenen tutarlara ilişkin açıklama ve örneklere de yer verilmiştir.

Tebliğin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz:

Yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde lütfen bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Erdikler Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.