Vergi Gazeteleri

Vergi Gazetesi 2017-46

26 Temmuz 2017 tarih ve 30135 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/1 nolu Tebliğ ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 nolu Tebliğ’de değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu değişiklikler;

  • teşvik başvurularının yerel birimlere de yapılabilmesi,
  • enerji verimliliği projelerinin değerlendirilmesinde dikkate alınan hususlar,
  • yatırım türlerinin yapıldığı il sınırları içerisinde değerlendirilmesi,
  • ithalatı başlamış makine ve teçhizata uygulanabilecek teşvikler,
  • sigorta primi işveren hissesi desteğinin gemi inşa yatırımlarında uygulanma şekli,
  • makine ve teçhizat ile sabit sermaye tutarlarında veya teşvik belgesinde kayıtlı bilgilerde meydana gelen değişikliklere göre istenecek revize talepleri ile
  • finansal kiralama kapsamında yapılan yatırımlardan kaynaklanan özellikli hususları kapsamaktadır.

İlgili Tebliğin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Tebliğ ile yapılan düzenlemelerden ön plana çıkan bazıları başlıklar halinde aşağıda yer almaktadır:  

Yatırımın Cinsi: Teşvik belgeleri kapsamında yapılacak yatırım cinsleri komple yeni, tevsi, modernizasyon, ürün çeşitlendirme ve entegrasyondan oluşur. Komple yeni, tevsi, modernizasyon ve ürün çeşitlendirme cinslerindeki yatırımların aynı il sınırları içinde olması gerekir. Bu hüküm, ilgili olduğu kararlardaki lehe gelen hükümler saklı kalmak kaydı ile daha önceki kararlara göre düzenlenen teşvik belgeleri kapsamı yatırımlara da uygulanır. Belge kapsamı yatırımın bir bölümünün organize sanayi bölgesi içinde bir bölümünün ise dışında olması durumunda, organize sanayi bölgesi dışında geçerli olan destekler uygulanır. 

Başlamış İşlemler: Yatırım süresi içerisinde ilgili kambiyo mevzuatında yer alan ödeme şekillerinden herhangi biri ile ithalat işlemlerine başlanılmış veya bedeli kısmen ya da tamamen ödenmiş ancak ithalatı gerçekleştirilememiş makine ve teçhizatın ithaline, gümrük idarelerince belge kapsamında sağlanan destek unsurları uygulanmak suretiyle izin verilir. Tebliğ ile yapılan değişiklik sonrasında bu şekilde ithalatı yapılan makine-teçhizat, teşvik belgesinde kayıtlı diğer destek unsurlarından da faydalandırılır.

İthal ve yerli makine ve teçhizat listesi değişikliği: Teşvik belgesi ekinde yer alan ithal ve yerli makine ve teçhizat listelerine ilişkin değişiklik talepleri, teşvik belgesi düzenlenmesi için müracaat edilen merci tarafından sonuçlandırılır. Ancak, kullanılmış komple tesislerin teşvik belgesi kapsamına dahil edilmesine ilişkin müracaatlar Bakanlığa yapılır. Tebliğ ile yapılan değişiklik ile ithal ve yerli makine ve teçhizat listelerinde her bir makine ve teçhizat için belirtilen miktarın aşılmaması kaydıyla, listede belirtilen tutarın üzerinde veya altında kalan alımlarda liste tadilatı yapılmaksızın doğrudan işlem yapılabilir.

Teşvik belgesinin revizesi: Teşvik belgesinde kayıtlı olan değerlerde, yatırımın her aşamasında tevsik edilen bilgi ve belgelere istinaden yapılacak değerlendirme sonucunda teşvik belgesini düzenleyen merci tarafından değişiklik yapılabilir.

Tebliğ ile yapılan değişiklik ile teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarında veya belgede kayıtlı diğer bilgilerde değişiklik olması durumunda, yatırımcı tarafından revize gerekçesi veya ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte teşvik belgesini düzenleyen mercie müracaat edilerek teşvik belgesinin revizesi talebinde bulunulur. İlgili merci tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde gerekçesi uygun bulunan teşvik belgeleri revize edilebilir.

Yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde lütfen bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Erdikler

Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.