Vergi Gazeteleri

Vergi Gazetesi 2017-47

48 Seri Nolu MTV Genel Tebliği (Ekonomik ömrünü tamamlamış araçların hurdaya ayrılmasının teşvik edilmesine ilişkin düzenlemeler)

27 Temmuz 2017 Perşembe günü 30136 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 48 seri numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Genel Tebliği ile ise 7020 sayılı Kanun’un geçici 1 inci maddesinde yer alan ekonomik ömrünü doldurmuş taşıtların hurdaya çıkarılmasıyla ilgili olarak mükelleflerin, kamu idarelerinin ve vergi dairesinin yapması gereken işlemler örnekler ve ayrıntılı belgelerle açıklanmıştır.

Söz konusu Genel Tebliğ 1997 veya daha eski olan motorlu taşıtların 2018 yılının sonuna kadar hurdaya çıkarılmasına ilişkin usul ve esasları, ilgili mevzuata uygun bir şekilde hurdaya çıkarılan bu taşıtların MTV, gecikme zammı ve faizi ile idari para cezalarının terkin edilmesi hususlarını düzenlemektedir.

Ayrıca Kanun’un yürürlüğe girdiği 27.05.2017 tarihi itibariyle mevcut olmayan veya motorlu taşıt vasfını yitirmiş, model yılı 2005 ve daha eski olan taşıt sahiplerinin araçlarının birikmiş MTV borçlarının ¼’ünü 2018 yılı sonuna kadar ödeyerek kalan MTV vergi borcu aslı ile gecikme zam ve faiziyle, trafik idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilmesine ilişkin düzenlemeler de bu Tebliğ’de yer almaktadır.

Bilindiği üzere, 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 27 Mayıs 2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  Kanun’da çok sayıda düzenleme yapılmıştır, önce bunları hatırlatıp sonra hurda teşvikinin ayrıntılarına girelim…

Kanun’da Yer Alan Düzenlemeler Nelerdir?

Söz konusu Kanunun;-1, 2, 3 ve 4 üncü maddelerinde Maliye Bakanlığının ve bazı idarelerin bir kısım alacaklarının yeniden yapılandırılmasına, 

-5 inci maddesinde, bazı yerlerde 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre ilan edilmiş olan mücbir sebep hâlinin sonlandırılmasına,   

-6 ncı maddesinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesinde değişiklik yapılmasına,

-7 nci maddesinde, 6183 sayılı Kanuna 48/A maddesi eklenerek vergiye uyumlu mükelleflerin vergi borçlarının taksitlendirilmesine, 

-8 inci maddesinde, “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin” verilmemesi, eksik verilmesi gibi hallerde Vergi Usul Kanununa göre ceza kesilmemesine,

-15 inci maddesinde, idari yaptırım kararlarının, Maliye Bakanlığı tarafından kurulan teknik altyapı kullanılmak suretiyle elektronik ortamda tebliğ edilebilmesine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Bu konularda daha ayrıntılı bilgilere yayımlamış olduğumuz diğer vergi gazetelerinden ulaşabilirsiniz. 

Hurda Teşviki Nedir?

Genel olarak hurda teşviki ile ekonomik ömrünü tamamlayan araçlar belli teşviklerle hurdaya çıkarılmakta, çevre kirliliğinin azaltılması, araç filolarının gençleştirilmesi suretiyle ülkemiz ekonomisinde ve ihracatımızda önemli bir payı olan Otomotiv ve yan sanayinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

7020 sayılı Kanun’un geçici 1 inci maddesinde ise ülkemizde çok önemli bir sorun olan ekonomik ömrünü tamamlamış araçların hurdaya ayrılmasının teşvik edilmesine ilişkin bir düzenlemeye yapılmıştır. 27 Temmuz 2017 Perşembe günü Resmi Gazete’de yayımlanan 48 seri numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Genel Tebliği ile ise 7020 sayılı Kanun’un geçici 1 inci maddesinde yer alan ekonomik ömrünü doldurmuş taşıtlarla ilgili mükelleflerin, kamu idarelerinin ve vergi dairesinin yapması gereken işlemler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

Uygulama Nasıl Yapılacaktır?

Söz konusu Genel Tebliğ 1997 veya daha eski tarihli olan motorlu taşıtların 2018 yılının sonuna kadar hurdaya çıkarılmasına ilişkin usul ve esasları, ilgili mevzuata uygun bir şekilde hurdaya çıkarılan bu taşıtların MTV, gecikme zammı ve faizi ile idari para cezalarının terkin edilmesi hususunu düzenlemektedir. Söz konusu taşıtlar Kanun’da sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına Tebliğ ekinde yer alan tutanaklar ile teslim edilecek ve ilgili kurum ve kuruluşlar da söz konusu taşıtları taşıt vasfını kaybettirerek kullanılamaz hale getireceklerdir. Bu konuda yükümlülüklerini yerine getirmeyenler ile gerekli tedbirleri almayanlar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

Ayrıca Kanun’un yürürlüe girdiği 27.05.2017 tarihi itiabariyle mevcut olmayan veya motorlu taşıt vasfını yitirmiş, model yılı 2005 ve daha eski olan taşıt sahiplerinin araçlarının birikmiş MTV borçlarının ¼’ünü 2018 yılı sonuna kadar ödeyerek kalan MTV vergi borcu aslı ile gecikme zam ve faiziyle, trafik idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilmesine ilişkin usuller de bu Tebliğ’de yer almaktadır.

Söz konusu araçlar bu durumlarının kanaat verici belgelerle tevsiki veya ilgili trafik tescil kuruluşu nezdinde adlarına kayıtlı olanlar tarafından yazılı bildirimde bulunulması halinde, söz konusu 1/4 MTV asılları ödendikten sonra kalan borçlarının tahsilinden vaz geçilecek ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinecektir.

Ayrıca bu madde kapsamında tescil kayıtları silinen motorlu taşıtlara ait daha önce ödenmiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile buna ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve idari para cezaları red ve iade edilmeyecektir.

Tescil kayıtları silinen bu taşıtlar üzerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş olan hacizler kaldırılır. 

Söz konusu Genel Tebliğe bu linkten ulaşabilirsiniz. 

Yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde lütfen bizimle temasa geçmenizi rica ederiz. 

Saygılarımızla,

Erdikler

Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.