Vergi Gazeteleri

Vergi Gazetesi 2017-58

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetine İlişkin 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır.

30 Eylül 2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile;

 • Mevcut Eski Nesil ÖKC’ları Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanma İmkânı Getirilen Mükellefler
 • Mevcut Eski Nesil ÖKC’ların Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanılabilmesinin Şartları
 • Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Bilgilerin GİB’na Bildirilme Usulü
 • Tüm Satışlarında e-Fatura ve/veya e-Arşiv Fatura Düzenleyen Mükelleflerin ÖKC Kullanım Muafiyeti
 • Yeni İşe Başlayacak veya Şube İşyeri Açacak Mükelleflerin YN ÖKC Kullanım Durumu
 • Harici Donanım ve Yazılımların ÖKC’larla Bağlantılı Çalışma Esasları
 • YN ÖKC Uygulamasında ÖKC TSM Merkezleri ve Çalışma Esasları
 • Seyyar EFT-POS Cihazları Yerine EFT-POS Özellikli YN ÖKC Kullanım Esası
 • Eski Nesil ÖKC’ların Üretim, Mühürleme ve Satış İşlemleri
 • ÖKC’lardan Düzenlenebilecek Diğer Belgeler

ile ilgili düzenlemelere yer verilmiş olup, düzenlemelere ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

Mevcut eski nesil ÖKC’ları mali hafızaları doluncaya kadar kullanma imkânı getirilen mükellefler ve bu imkândan yararlanma şartları

YN ÖKC kullanma mecburiyeti getirilen mükelleflerden; aynı veya şube şeklindeki işyerlerinde çok sayıda ödeme kaydedici cihazı kurumsal satış veya muhasebe yazılım sistemleri ve değişik çevre birimleri (barkod sistemleri, banka vb. kuruluşlara-ödeme kuruluşları, elektronik para kuruluşları, yemek kartı kuruluşları, belediye yardım kuruluşları vb. diğer kuruluşlar dahil- ait EFT-POS cihazları ile diğer çevre birimleri) ile birlikte ve entegre bir yapıda kullanan, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bu fıkranın aşağıdaki bentlerinde belirtilen şartlardan en az ikisini sağlayan ve toplam 20 ve üzerinde ÖKC’ye sahip olan mükelleflerin, bu Tebliğin 4 üncü maddesinde belirtilen şartları yerine getirmeleri koşuluyla, işletmelerinde mevcut eski nesil,  

ÖKC’lerini, cihazın ilk alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 10 yılı geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanmaları mümkün bulunmaktadır.

a) 2016 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı toplamının 10 milyon TL’yi aşması,

b) 2016 yılı bilanço aktif toplamının 10 milyon TL’yi aşması,

c) 2016 yılı bilanço öz sermaye veya öz kaynak toplamının 1 milyon TL’yi aşması.

Ancak söz konusu mükelleflerin, işletmelerindeki mevcut eski nesil ÖKC’ları, mali hafızaları doluncaya kadar kullanmaya devam edebilmeleri için aşağıda belirtilen şartların tamamını da sağlamaları gerekmektedir:

 • 1/1/2018 tarihinden önce, e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçerek faturalarını e-Fatura ve/veya e-Arşiv Fatura olarak düzenlemek.

 • 1/1/2018 tarihinden önce, perakende mal satışı ve hizmet ifalarına ilişkin olarak 1/1/2018 tarihinden sonra düzenlenecek ÖKC fişlerine (perakende satış fişleri dahil)  ait günlük mali bilgileri ihtiva eden elektronik raporu, bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen şekilde hazırlamak ve belirtilen şekilde GİB bilgi sistemine e-Arşiv uygulaması aracılığı ile elektronik ortamda bildirebilecek teknik alt yapıyı tesis etmek.

 • 1/1/2018 tarihinden önce, başvuru usul ve esasları (www.efatura.gov.tr) internet adresinde yayınlanan başvuru kılavuzuna göre GİB’e elektronik ortamda başvurmak.

 • 1/7/2018 tarihine kadar, perakende mal satışı ve hizmet ifalarına yönelik olarak ÖKC’lerden düzenlenen ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait ilgili bilgileri (www.efatura.gov.tr) internet adresinde yayınlanacak “Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu”nda yapılan açıklamalara uygun olarak, güvenli veri depolama ve sorgulama sistemlerinde muhafaza etmek ve GİB’in erişimine sunacak alt yapıyı tesis etmek veya bir dış hizmet sağlayıcı tarafından bu niteliklere haiz olarak oluşturulan alt yapı hizmetinden yararlanmak.

Yukarıda açıklanan kapsam ve şartlar dahilinde işletmelerinde mevcut eski nesil ÖKC’ları kullanma imkanı getirilen mükellefler, söz konusu cihazların mali hafızalarının dolması veya cihazın ilk alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 10 yıllık sürenin geçmiş bulunması halinde, anılan cihazları mali hafıza değişimine tabi tutmaksızın hurdaya ayırmak ve yerlerine YN ÖKC satın alarak kullanmaya başlamaları gerekmektedir. 10 yıllık sürenin 30/6/2018 tarihinden önce dolması halinde, söz konusu cihazların YN ÖKC ile değişim zorunluluğu 1/7/2018 tarihi itibariyle başlayacak olup bu tarihten önce söz konusu eski nesil ÖKC’ların YN ÖKC ile değişim zorunluluğu olmayacaktır.

Yukarıda açıklanan imkândan yararlanma hakkı olan mükellefler, bu tebliğin yürürlük tarihinden (30.09.2017) önce kullanmaya başladıkları YN ÖKC’larını, ÖKC fişlerinin veya fatura bilgi fişlerinin (matbu fatura, e-Fatura veya e-Arşiv Fatura bilgi fişleri) düzenlenmesi işleminde kullanmaya devam edeceklerdir.

Yukarıda belirtilen ÖKC sayısı ile 2016 yılı satış/gayrisafi iş hasılatı, bilanço aktif büyüklüğü ve bilanço özsermaye/özkaynak şartlarını yerine getiremeyen birinci ve ikinci sınıf tüccarlar YN ÖKC düzenlemelerinin yapıldığı VUK tebliğlerinde belirtilen düzenlemeler çerçevesinde YN ÖKC kullanmaya başlamak mecburiyetindedirler.

Bu tebliğin yayınlandığı tarihten (30.09.2017) itibaren aşağıda belirtilen haller hariç eski nesil ÖKC’ların devri mümkün olmayacaktır:

· Birleşme, devir, bölünme, hisse değişimi ve nevi değişikliği halleri,

· Ferdi bir işletmenin aktif ve pasifi ile kül halinde devri,

· Ferdi bir işletmenin sahibinin ölümü halinde, kanuni mirasçıları tarafından işletmenin faaliyetine devam olunması.

Tüm satışlarında e-fatura ve/veya e-arşiv fatura düzenleyen mükelleflerin ÖKC kullanım muafiyeti:

YN ÖKC kullanma mecburiyeti bulunan mükelleflerden; 2016 yılı satış veya gayrisafi iş hasılatı 10 milyon TL’yi, bilanço aktif toplamı 10 milyon TL’yi, bilanço öz sermaye veya öz kaynak toplamı 1 milyon TL’yi aşması koşullarından en az ikisini sağlayan ve 20’den fazla ödeme kaydedici cihaza veya fatura vb. belgeleri düzenlemede kullanılan bilgisayar sistemine sahip olan mükelleflerin, e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına, e-Defter uygulamasına dahil olmaları ve perakende mal satışları ve hizmet ifaları dahil tüm satışlarında elektronik ortamda e-Fatura ve/veya e-Arşiv Faturası düzenlemeyi tercih ettiğini bağlı olduğu vergi dairesine tevsik edici belgelerle birlikte yazılı olarak bildirmeleri halinde, perakende mal satışları ile hizmet ifalarının belgelendirilmesinde ÖKC kullanma mecburiyeti, bildirimin vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarihten itibaren bulunmamaktadır.

Bu muafiyet söz konusu koşulları sağlayan mükelleflerce sonradan açılacak şube işyerleri için de geçerli olacaktır.

Söz konusu Tebliğde ayrıca, perakende mal satışları ile hizmet ifalarına ilişkin bilgilerin GİB’e bildirilme usulü (mali rapor), 01.01.2017 tarihinden sonra ilk defa işe başlayan/başlayacak veya yeni işe başlayacak, şube işyeri açacak mükelleflerin YN ÖKC kullanım durumu, harici donanım ve yazılımların ÖKC’lerle bağlantılı çalışma esasları, YN ÖKC uygulamasında ÖKC TSM Merkezleri ve çalışma esasları, Seyyar EFT-POS cihazları yerine EFT-POS özellikli YN ÖKC kullanım esası, eski nesil ÖKC’lerin üretim, mühürleme ve satış işlemleri, ÖKC’lerden düzenlenebilecek diğer belgeler, hakkında açıklamalar yapılmıştır.

Tebliğ ile yapılan düzenlemeler 30.09.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz:

Yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Erdikler Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.