Vergi Gazeteleri

Vergi Gazetesi 2017–59

27.09.2017 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan yeni Torba Kanun Tasarısı ile başta bazı vergi Kanunları olmak üzere bir çok Kanun ve Kanun hükmünde kararnamede değişiklik öngörülmektedir.

Kanun Tasarısı’nın Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemelerine aşağıda yer verilmiştir.

Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesinde Kullanılan Götürü Gider Oranı Azaltılmaktadır

Kanun Tasarısı’nın 15. maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun 74.maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan gayrimenkul sermaye iratlarına yönelik olarak mükelleflerin gerçek giderlerine karşılık olmak üzere hasılatlarının %25'i oranında uygulanmakta olan götürü gider oranı %15'e düşürülmektedir.

Düzenlenmenin 01.01.2017 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

Sermayeye Eklenmeyen ve/veya Kar Dağıtımına Konu Edilmeyen Dağıtılabilir Kurum Kazançlarına Tevkifat Yükümlülüğü

Kanun Tasarısı’nın 16. maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/6-c bendi yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı izleyen ikinci ayın sonuna kadar sermayeye eklenmeyen ve/veya kar dağıtımına da konu edilmeyen dağıtılabilir kurum kazançlarından kurum bünyesinde tevkifat yapılması öngörülmektedir.

Bu kazançların tevkifata tabi tutulduktan sonra;

  • Sermayeye eklenmesi halinde, bu düzenleme uyarınca yapılan tevkifatın sermayeye eklenen kazanca isabet eden kısmının red ve iade olunacağı,
  • Dağıtıma tabi tutulması halinde ise dağıtılan kazançlar üzerinden bu düzenleme uyarınca yapılan tevkifatın dağıtılan kazançlar üzerinden hesaplanacak vergiden mahsubundan sonra kalan kısmın kuruma red ve iade olucağı,
  • Dağıtılan kazançlar üzerinden hesaplanacak verginin bulunmaması halinde dağıtılan kazanca isabet eden tevkifat tutarının kuruma red ve iade olucağı belirtilmiştir.

Yapılan düzenleme ile tam mükellef kurumların ilgili hesap dönemlerinde elde ettikleri kurum kazançlarından kurumlar vergisi ödendikten sonra kalan dağıtılabilir kârlarının sermayeye eklenmesi teşvik edilmekte ve kurumların mali yapılarının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Tevkifat oranı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenecek olup, söz konusu düzenlemenin Kanunun yayımlandığı tarihten sonra verilmesi gereken kurumlar vergisi beyannamelerinin ait olduğu hesap döneminde elde edilen kurum kazançalarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

Gelir Vergisi Tarifesindeki %27 Oranının %30’a Çıkarılması

Kanun Tasarısı’nın 17. maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. Maddesinde yer alan tarifedeki %27 oranının %30’a çıkarılması ve vergi tarifesinin dördüncü diliminin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi öngörülmektedir.

Eski Düzenleme

Yeni Düzenleme

70.000 TL'den fazlasının 70.000 TL'sı için 16.150 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'dan fazlasının 110.000 TL'sı için 26.950 TL), fazlası %35

70.000 TL'den fazlasının 70.000 TL'sı için 17.350 TL (ücret gelirlerinde 110.000 TL'dan fazlasının 110.000 TL'sı için 29.350 TL), fazlası %35


Söz konusu düzenlemenin 01.01.2017 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir. Ancak ücret gelirleri açısından ise 01.01.2018 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanacağı belirtilmiştir.

Gelir Vergisi Değişikliği Nedeniyle Net Ücreti Asgari Ücretin Altında Kalanlara İlave Ödeme Yapılması

Kanunun 18. maddesiyle, hizmet erbabının bir kısmının ücretlerinin 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında 1.404,06 TL'nin altına düşmesi nedeniyle, ücretlerinde meydana gelen azalışı telafi etmek amacıyla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa geçici 87.maddenin ilave edilmesi öngörülmektedir.

Önerilen düzenlemede, bekâr ve çocuksuz bir asgari ücretlinin durumu esas alınmak suretiyle, gerek bu durumdaki ücretlilerin gerekse net ücreti 1.404,06 TL'nin altına düşecek diğer ücretlilerin elde edecekleri net ücretleri 1.404,06 TL'ye tamamlayacak şekilde ilave asgari geçim indirimi sağlanmaktadır.

Bu maddenin yayımı tarihinden önce birinci fıkra hükmünde yer alan esaslara göre ilave asgari geçim indirimi uygulanamaması nedeniyle çalışanlarca fazla ödenen vergilerin maddenin yayımı tarihinden sonra verilecek muhtasar beyannameler üzerinde hesaplanan vergiden mahsup edilmek suretiyle çalışanlara ödenmek üzere vergi sorumlularına reddolunması sağlanmaktadır.

Uygulamanın usul ve esasları Maliye Bakanlığı tarafından ayrıca belirlenecektir.

Düzenlemenin 01.09.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

Yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla, 

Erdikler  Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.