Vergi Gazeteleri

Vergi Gazetesi 2017–60

Torba Kanun Tasarısı ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Öngörülen Düzenlemeler

27.09.2017 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan yeni Torba Kanun Tasarısı ile başta bazı vergi Kanunları olmak üzere birçok Kanun ve Kanun hükmünde kararnamede değişiklik öngörülmektedir.    

Kanun Tasarısı’nın Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemelerine aşağıda yer verilmiştir.

Kooperatiflerde Muafiyet Uygulaması

Kanun Tasarısı’nın 93. maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan kooperatiflerle ilgili muafiyet hükmünde değişiklik yapılması öngörülmektedir. Mevcut uygulamaya göre kooperatifler ortak dışı işlem yaptıkları takdirde muafiyetlerini kaybetmekte ve kurumlar vergisi mükellefi olarak vergiye tabi tutulmaktadırlar. Bu durum, kooperatiflerin istisnai nitelikteki ortak dışı işlemleri nedeniyle muafiyetten mükellefiyete geçmelerine sebep olmakla birlikte vergi idaresince yapılan tespitler neticesinde cezalı tarhiyatlara da muhatap olmaları sonucunu doğurabilmektedir. Yapılan düzenlemeyle kooperatiflerde ortak dışı işlemlerden ne anlaşılması gerektiğine madde metninde yer verilmekte, kooperatiflerin faaliyetlerinin icrasına mahsus olarak iktisap ettikleri demirbaş, makine, teçhizat, taşıt vb. maddi duran varlıklarının ekonomik ömürlerini tamamladıktan sonra elden çıkarılmalarının ortak dışı işlem olarak kabul edilmeyeceği düzenlenmektedir.

Ayrıca kooperatiflerin ortak dışı işlemleri nedeniyle muafiyetlerini kaybetmemelerine ve bu işlemlerinden doğan kazançların kooperatif tüzel kişiliğine bağlı aynı bir iktisadi işletme nezdinde Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde vergilendirilmesine ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

Bu düzenlemenin 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

Taşınmaz Satış Kazancındaki İstisna Oranı %50’ye İndirilmektedir

Kanun Tasarısı’nın 94. maddesiyle, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-e maddesinde değişiklik yapılarak kurumların iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançlarına uygulanan %75’lik istisna oranı, bu kazancın %50'si olarak yeniden belirlenmektedir. Bu düzenlemenin Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

Yine Kanun Tasarısı’nın 94. maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-f maddesinde değişiklik yapılarak bankalara borçlu olanların ve bunların kefillerinin, bu borçlara karşılık olarak taşınmaz ve iştirak hisselerinin bankalara devrinden doğan kazançları ve bankaların bu şekilde elde ettikleri kıymetlerin satışından doğan kazançlarına tanınan kurumlar vergisi istisnası, banka dışı finansal kurumlar olan finansal kiralama ve finansman şirketlerini de kapsayacak şekilde genişletilmektedir.

Ayrıca mevcut düzenlemede yer alan %75 istisna oranı taşınmazlar için %50, diğer kıymetler için %75 olarak yeniden belirlenmektedir. Bu düzenlemenin ise 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

Risturn İstisnasında Düzenleme

Kanun Tasarısı’nın 94. maddesiyle, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-i maddesinde öngörülen değişiklik ile kooperatiflerin muafiyetine ilişkin yapılan yeni düzenleme çerçevesinde, kooperatiflerin ortak içi işlemleri nedeniyle kurumlar vergisi hesaplanması ve ödenmesi gerekmeyeceğinden 5520 sayılı Kanunun beşinci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde düzenlenen risturn istisnasında üretim ve kredi kooperatiflerine ilişkin düzenleme yersiz kalmaktadır. Bu nedenle anılan kooperatiflere ilişkin risturn istisnası hükümleri mevcut düzenlemeden çıkarılmaktadır.

Bu düzenlemenin 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

Bazı Şirketler İçin Kurumlar Vergisi Oranı %22’ye Çıkarılmaktadır

Kanun Tasarısı’nın 95. maddesiyle, halen yüzde 20 oranında uygulanmakta olan kurumlar vergisi oranının, aşağıdaki kurumlar için farklılaştırılması öngörülmektedir.

  • Bankalar,
  • Finansal kiralama şirketleri,
  • Faktoring şirketleri,
  • Finansman şirketleri,
  • Ödeme ve elektronik para kuruluşları,
  • Yetkili döviz müesseseleri,
  • Varlık yönetim şirketleri,
  • Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında faaliyette bulunan sermaye piyasası kurumlan,
  • Sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin,

kurum kazançları üzerinden %22 oranında kurumlar vergisi alınacağı düzenlenmekte ve bu şekilde belirlenen kurumlar vergisi oranını değiştirme hususunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir.

Düzenlemenin 01.01.2018 tarihinden sonra verilmesi gereken beyannamelerde beyan edilmesi gereken kazançlara uygulanmak üzere Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İmalat Sanayi Yatırımlarında İndirimli Kurumlar Vergisinin Daha Fazla Hesaplanmasına İmkân Veren Düzenlemenin Süresi Uzatılmaktadır

Kanun Tasarısı’nın 96. maddesiyle, 2017 yılında yapılan imalat sanayii yatırımlan için Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi kapsamındaki yatırım teşviklerinden daha yüksek oranlarda faydalanılmasına imkân veren anılan Kanunun geçici 9 uncu maddesinde yer alan düzenlemenin 2018 yılında da uygulanmasına imkân sağlanmaktadır.

Düzenlemenin Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

Yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde lütfen bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Erdikler Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş