Vergi Gazeteleri

Vergi Gazetesi 2017–61

Torba Kanun Tasarısı ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Öngörülen Düzenlemeler

27.09.2017 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan yeni Torba Kanun Tasarısı ile başta bazı vergi Kanunları olmak üzere bir çok Kanun ve Kanun hükmünde kararnamede değişiklik öngörülmektedir.

Kanun Tasarısı’nın Katma Değer Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemelerine aşağıda yer verilmiştir.

Dar Mükellefler Tarafından KDV Mükellefi Olmayan Gerçek Kişilere Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetlerde KDV Sorumluluğu

Kanun Tasarısı’nın 48. maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde maddesinde değişiklik yapmak suretiyle Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisinin, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenmesi düzenlenmiştir.

Maliye Bakanlığı’nın elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kapsamı ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu belirtilmiştir.

Düzenlemenin Kanunun yayımlandığı ayı izleyen aybaşında yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

Roaming Hizmetlerinde KDV İstisnası

Kanun Tasarısı’nın 49. maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4. fıkrasına eklenen (ç) bendi ile, cep telefonu abonelerinin yurtdışında yaptıkları kullanımlara ilişkin yurtdışında bulunan operatör tarafından, yurtiçindeki operatöre verilen roaming hizmetine ilişkin bedel ile bu bedelin yurtiçindeki operatör tarafından aboneye yansıtılması, katma değer vergisinden istisna edilmektedir.

Düzenlemenin Kanunun yayımlandığı ayı izleyen aybaşında yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

Finansal Kiralama ve Finansman Şirketlerine Yapılan Bazı Teslimlere KDV İstisnası

Kanun Tasarısı’nın 49. maddesiyle KDV Kanunu’nun 17/4-r bendinde de yapılan düzenleme ile bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin bankalara devir ve teslimlerinde tanınan katma değer vergisi istisnası, finansal kiralama ve finansman şirketlerine yapılan devir ve teslimlerde de sağlanmaktadır.

Düzenlemenin 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

İmalat Sanayi Yatırımlarına İlişkin İnşaat Harcamaları Dolayısıyla Yüklenilecek Katma Değer Vergisinin İadesi Uygulamasının 2018 Yılında da Devam Edilmesi 

Kanun Tasarısı’nın 50. maddesiyle KDV Kanunu’nun geçici 37.maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle imalat sanayii yatırımları nedeniyle 2017 yılında yapılacak inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek katma değer vergisinin iadesi uygulamasının 2018 yılında da sürdürülmesi imkanı getirilmektedir.

Düzenlemenin Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

(FATİH) Projesi Kapamında Yapılan Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Çeşitli Vergi İstisnaları

Kanun Tasarısı’nın 51. maddesiyle KDV Kanunu’na geçici 38.madde eklenmek suretiyle, Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin başta katma değer vergisi olmak üzere, diğer vergi ve benzeri mali yükümlülüklerde istisna sağlanmak suretiyle idare ve proje yüklenicilerinin maliyetlerinin düşürülerek, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından bu Proje kapsamında yapılacak harcamaların azaltılması amaçlanmaktadır.

Düzenlemenin Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

Yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla, 

Erdikler Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş