Vergi Gazeteleri

Vergi Gazetesi 2017–62

Torba Kanun Tasarısı ile Vergi Usul Kanunu ve Diğer Bazı Vergi Kanunlarında Öngörülen Düzenlemeler

27.09.2017 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan yeni Torba Kanun Tasarısı ile başta bazı vergi Kanunları olmak üzere bir çok Kanun ve Kanun hükmünde kararnamede değişiklik öngörülmektedir.

Kanun Tasarısı ile Vergi Usul Kanunu ve diğer bazı vergi kanunlarında yapılması öngörülen önemli düzenlemelerin özetine aşağıda yer verilmiştir:

Vergi Usul Kanunu ile İlgili Düzenlemeler

 • Bilinen adreslere, mükelleflerin MERNİS kayıtlarıda yer alan yerleşim yeri adresleri eklenmekte, mükellefin işyeri adresinde bulunamaması durumunda, MERNİS’te kayıtlı yerleşim yerine gidilmesi esası getirilmektedir.
 • Elektronik ticaretin vergilendirilmesi konusunda Maliye Bakanlığının yetkileri düzenlenmektedir.

Damga Vergisi Kanunu ile İlgili Düzenlemeler

 • Damga vergisi tutar ve oranlarının artırılması veya indirilmesi konusundaki Bakanlar Kurulu yetkisinin, kâğıt türleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı kullanılabilmesine olanak sağlanmaktadır.
 • Kamu özel iş birliği projelerinin finansmanı için yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetler karşılığında fon temin etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, bu fonları proje yüklenicisi firmalara kullandırmasına ilişkin olarak düzenlenen kâğıtlar ile bunların teminatı ve geri ödemesine ilişkin işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden istisnası düzenlenmektedir.

ÖTV Kanunu ile İlgili Düzenlemeler

 • Engellilerin ÖTV’den istisna araç alımlarında istisnaya sınırlama getirilmesi düzenlenmektedir.
 • Makaronlar ve meyveli gazozlar özel tüketim vergisi kapsamına alınması düzenlenmektedir.
 • Bakanlar Kuruluna sigara ve diğer tütün ürünleri için verilen oran, asgari maktu vergi tutarı ve maktu vergi tutarı belirleme yetkileri, makaronları kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmektedir.

Gider Vergileri Kanunu, MTV, ÖTV, Veraset ve İntikal Vergisi ile Diğer Vergi Kanunları İlgili Düzenlemeler

 • Çeşitli hizmetler için halen %5, 15 ve 25 olan özel iletişim vergisi oranları, bütün hizmetler için %7,5 olarak düzenlenmektedir.
 • İşlemin yapıldığı yere bakılmaksızın, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri sonucu lehe alınan paraların banka ye sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulmaktadır.
 • Şans oyunları ile düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde veraset ve intikal vergisi oranı %10’dan %20’ye çıkartılması düzenlenmektedir.
 • MTV Kanunu’nda yapılan düzenleme ile mevcut vergilendirme kriterlerine aracın vergi değeri de eklenmekte, ödenecek vergi tutarı, aracın değerine göre de farklılaştırılmaktadır. Çeşitli araçların vergi oranlarında artış yapılması düzenlenmektedir.
 • Amme alacağı ödenmeden yapılamayacak işlemleri düzenleyen 6183 sayılı Kanun’un 22/A maddesi değiştirilmiştir.
 • Kamu alacaklarının yurt dışında bulunan mükellefler tarafından yurt dışı bankaların banka kart ve benzeri kartları ile ödenmesinde aracılık yapacak yurtiçi bankaların, katlanacağı giderler için komisyon alabilmeleri düzenlenmektedir.
 • Amme Alacakları Kanunu’nda İhtiyati Hacze İtiraz, Ödeme Emrine İtiraz, Teminatlı Alacaklarda Ödeme ve Mal Bildirimi Süreleri yeniden düzenlenmektedir.

Yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla, 

Erdikler  Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş