Vergi Gazeteleri

Vergi Gazetesi 2017-68

7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’de Yayımlandı.

7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 05 Aralık 2017 tarihli 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kanun’un 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na ilişkin düzenlemelerinin özetine aşağıda yer verilmiştir.

a) Kurumlar Vergisi Oranı

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca %20 olarak uygulanan kurumlar vergisi oranı; 7061 sayılı Kanun’un 91.maddesinde yapılan düzenleme ile belirli bir süre için değiştirilmiştir. Buna göre; kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançları üzerinden %22 oranında kurumlar vergisi ödenecektir. Özel hesap dönemi tayin edilen mükellefler için, söz konusu oran değişikliği 2018, 2019 ve 2020 yılları içinde başlayan hesap dönemlerinde uygulanacaktır.

Bu düzenleme 05 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

b) Taşınmaz Satış Kazancına ilişkin İstisna Oranı

7061 sayılı Kanun’un 89. maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-e maddesinde değişiklik yapılarak kurumların iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançlarına uygulanan %75’lik istisna oranı, bu kazancın %50'si olarak yeniden belirlenmektedir.

Öte yandan; aynı maddede yer alan, kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı sürede sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarından doğan kazançlarındaki istisna oranında herhangi bir değişiklik olmayıp %75 olarak uygulanmaya devam edilecektir.

Bu düzenleme 05 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

c) Bankalara Tanınan Bazı Avantajların Finansal Kiralama ve Finansman Şirketlerine de Tanınması

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-f maddesinde; Bankalara borçları nedeniyle kanunî takibe alınmış veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna borçlu durumda olan kurumlar ile bunların kefillerinin ve ipotek verenlerin sahip oldukları taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının, bu borçlara karşılık bankalara veya bu Fona devrinden sağlanan hasılatın bu borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına isabet eden kazançların tamamı ile bankaların bu şekilde elde ettikleri söz konusu kıymetlerin satışından doğan kazançların %75'lik kısmının kurumlar vergisinden istisna olduğu düzenlenmiştir.

7061 sayılı Kanun’un 89. maddesi ile; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-f maddesinde değişiklik yapılarak bankaların bu şekilde elde ettikleri kıymetlerin satışından doğan kazançlarına tanınan kurumlar vergisi istisnasıbanka dışı finansal kurumlar olan finansal kiralama ve finansman şirketlerini de kapsayacak şekilde genişletilmektedir. Bu düzenleme 01 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ayrıca mevcut düzenlemede yer alan %75 istisna oranı taşınmazlar için %50’e düşürülmüş olup; diğer kıymetler için %75 olarak uygulanacaktır. Bu düzenleme 05 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

d) Kooperatiflerde Muafiyet Uygulaması

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun aşağıda yer alan 4/1-k maddesinde tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç kooperatiflere ilişkin muafiyete yer verilmiş olup; mevcut uygulamaya göre kooperatifler ortak dışı işlem yaptıkları takdirde muafiyetlerini kaybetmekte ve kurumlar vergisi mükellefi olarak vergiye tabi tutulmaktadırlar.

“Tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç olmak üzere, ana sözleşmelerinde sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi, yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması ve sadece ortaklarla iş görülmesine (Yapı kooperatiflerinin kendilerine ait arsalarını kat karşılığı vererek her bir hisse için bir iş yeri veya konut elde etmeleri ortak dışı işlem sayılmaz.) ilişkin hükümler bulunup, bu hükümlere fiilen uyan kooperatifler ile bu kayıt ve şartlara ek olarak kuruluşundan inşaatın bitim tarihine kadar yönetim ve denetim kurullarında, söz konusu inşaat işlerini kısmen veya tamamen üstlenen gerçek kişilerle tüzel kişi temsilcilerine veya Kanunun 13 üncü maddesine göre bunlarla ilişkili olduğu kabul edilen kişilere veya yukarıda sayılanlarla işçi ve işveren ilişkisi içinde bulunanlara yer vermeyen ve yapı ruhsatı ile arsa tapusu kooperatif tüzel kişiliği adına tescil edilmiş olan yapı kooperatifleri.”

7061 sayılı Kanun’un 88. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 4/1-k maddesinde yer alan kooperatiflerle ilgili muafiyet hükmünde değişiklik yapılmıştır. Buna göre; Muafiyet şartlarından yukarıda yer alan parantez içi hüküm kaldırılmış ve aynı bendin sonuna eklenen yeni bir parantez hüküm ile ortak dışı işlemlerden ne anlaşılması gerektiği ve ortak dışı kabul edilmeyen işlemler açıklanmıştır.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 4/1-k maddesine yeni eklenen parantez içi hüküm uyarınca;

  • Kooperatiflerin ortakları dışındaki kişilerle yaptıkları işlemler ile kooperatif ana sözleşmesinde yer almayan konularda ortakları ile yaptıkları işlemler “ortak dışı” işlemlerdir.
  • Kooperatiflerin faaliyetin icrasına tahsis ettikleri ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan demirbaş, makine, teçhizat, taşıt ve benzeri amortismana tabi iktisadi kıymetleri elden çıkarmaları ile yapı kooperatiflerinin kendilerine ait arsalarını kat karşılığı vererek her bir hisse için bir işyeri veya konut elde etmeleri ortak dışı işlem sayılmaz.
  • Kooperatiflerin ortak dışı işlemleri nedeniyle kooperatif tüzel kişiliğine bağlı ayrı bir iktisadi işletme oluşmuş kabul edilir.
  • Kooperatiflerin, iktisadi işletmelerinden ve tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesi katılımlarından kazanç elde etmelerinin ve bu kazançların daha sonra ortaklara dağıtılmasının muafiyete etkisi yoktur. 

Bu düzenleme 01 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 Öte yandan; kooperatiflerin muafiyetine ilişkin yapılan yeni düzenleme çerçevesinde, kooperatiflerin ortak içi işlemleri nedeniyle kurumlar vergisi hesaplanması ve ödenmesi gerekmeyeceğinden 5520 sayılı Kanunun beşinci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde düzenlenen risturn istisnasında üretim ve kredi kooperatiflerine ilişkin düzenleme yersiz kalmaktadır. Bu nedenle; 7061 sayılı Kanun’un 89. maddesi ile anılan kooperatiflere ilişkin risturn istisnası hükümleri mevcut düzenlemeden çıkarılmaktadır.

Bu düzenlemeler 01 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

e) Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İmalat Sanayi Yatırımlarında İndirimli Kurumlar Vergisinin Daha Fazla Hesaplanmasına İmkân Veren Düzenleme

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 9 uncu maddesinde; 2017 yılında yapılan imalat sanayii yatırımları için Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi kapsamındaki yatırım teşviklerinden daha yüksek oranlarda faydalanılmasına imkân veren düzenleme yer almaktaydı.

7061 sayılı Kanun’un 90. maddesi ile; söz konusu düzenlemenin 2018 yılında da uygulanmasına imkân sağlanmaktadır.

 Bu düzenleme 05 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Erdikler Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.