Vergi Gazeteleri

Vergi Gazetesi 2017-70

7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”’ un Katma Değer Vergisi Kanunu ile ilgili Düzenlemeleri

7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 05 Aralık 2017 tarihli 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kanun’un 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na ilişkin düzenlemelerinin özetine aşağıda yer verilmiştir.

a) Dar Mükellefler Tarafından Katma Değer Vergisi Mükellefi Olmayan Gerçek Kişilere Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetler

7061 sayılı Kanun’un 41. Maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 9. Maddesinde değişiklik yapılarak; Türkiye’de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisinin, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenme esası getirilmiştir.

Maliye Bakanlığı elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kapsamı ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Bu düzenleme 01 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

b) Roaming Hizmetleri ile bu Hizmetlerin Türkiye’deki Müşterilere Yansıtılmasında KDV İstisnası

7061 sayılı Kanun’un 42. Maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17. maddesinin 4 numaralı fıkrasına (ç) bendi eklenmiş ve uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışından alınan roaming hizmetleri ile bu hizmetlerin Türkiye’deki müşterilere yansıtılması KDV istisnası kapsamına alınmıştır.

Bu düzenleme 01 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

c) Bankalara Borçlu Olanların Borçlarına Karşılık Taşınmaz ve İştirak Hisselerinin Bankalara Devrinde KDV İstisnası

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-r maddesi uyarınca; bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimleri KDV’den istisnadır.

7061 sayılı Kanun’un 42. maddesi ile KDV Kanunu’nun 17/4-r maddesinde yapılan değişiklik ile sadece bankalara olan borçlar için uygulanan yukarıda yer verilen hüküm genişletilerek, finansal kiralama ve finansman şirketlerine olan borçlar dolayısıyla bu kurumlara yapılan iştirak hissesi ve gayrimenkul satışlarını da kapsar hale gelmiştir.

Ayrıca; KDV Kanunu’nun 17/4-r maddesine yapılan ekleme ile bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin finansal kiralama ve finansman şirketlerince devir ve teslimi de KDV’den istisna olarak değerlendirilecektir.

Bu düzenleme 01 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

d) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından FATİH projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin istisna

7061 sayılı Kanun’un 44. maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu’na Geçici 38.madde eklenmek suretiyle; Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ithalatlar ile bu Bakanlığa yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları katma değer vergisinden müstesna tutulmuştur. Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlem üzerinden hesaplanan vergiden indirilecek, indirim yolu ile telafi edilemeyen vergiler Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 32. maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilecektir.

Bu düzenleme 05 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

e) İmalat Sanayi Yatırımlarına İlişkin İnşaat Harcamaları Dolayısıyla Yüklenilecek Katma Değer Vergisinin İadesi Uygulamasına 2018 Yılında da Devam Edilmesi 

7061 sayılı Kanun’un 43. maddesiyle KDV Kanunu’nun geçici 37.maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle imalat sanayii yatırımları nedeniyle 2017 yılında yapılacak inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek katma değer vergisinin iadesi uygulamasının 2018 yılında da sürdürülmesi imkanı getirilmiştir.

Bu düzenleme 05 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla, 

Erdikler Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.