Vergi Gazeteleri

Vergi Gazetesi 2017-72

7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”’ un Vergi Usul Kanunu ile ilgili Düzenlemeleri

7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 05 Aralık 2017 tarihli 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 Kanun’un 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ilişkin düzenlemelerinin özetine aşağıda yer verilmiştir.

a) Bilinen Adresler

 7061 sayılı Kanun’un 16. maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’nun 101. maddesinde yer alan “Bilinen Adresler” tanımlaması yeniden düzenlenmektedir.

 Bu kapsamda; mükelleflerin MERNİS kayıtlarında yer alan yerleşim yeri adresleri (25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi) de bilinen adresler arasına alınmaktadır.

 Yeni düzenleme ile ayrıca; tebligatın hangi durumlarda, hangi adreslere ve kimlere yapılacağına ilişkin de belirlemeler yapılmıştır.

 Bu düzenleme 01 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

b) Tebliğ Evrakının Teslimi

 7061 sayılı Kanun’un 17. maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’nun 102. maddesinde yer alan “Tebliğ Evrakının Teslimi” ‘düzenlemesinde yapılan değişiklik ile tebliğ yapılacak olan kişinin işyerlerinde veya yerleşim yerlerinde bulunamaması halinde tebliğin nasıl yapılacağına ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmiştir.

 Bu düzenleme 01 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

c) Tebliğin İlanla Yapılacağı Haller

 7061 sayılı Kanun’un 18. maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’nun 101. maddesinde yer alan “Tebliğin İlanla Yapılacağı Haller”’ düzenlemelerinde değişiklik yapılarak tebliğin ilanla yapılacağı haller arasına MERNİS’teki kayıtlı yerleşim yeri adresinin bulunamaması hali de eklenmiştir.

 Bu düzenleme 01 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

d) Yetki

 7061 sayılı Kanun’un 19. maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’nun “Yetki” başlıklı mükerrer 257. maddesinde yapılan değişiklik ile Maliye Bakanlığı’na verilen yetkiler genişletilmiştir.

 Bu kapsamda; Maliye Bakanlığı’na maddede yer alan yetkilerin yanı sıra; elektronik ticarette vergi güvenliğini sağlamak amacıyla elektronik ortamda ticari faaliyette bulunan gerçek ya da tüzel kişi hizmet sağlayıcılara ve/veya başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcılara ticari faaliyetlerine ilişkin bildirim verme yükümlülüğü getirmeye, bildirimin içerik, format, standart, verilme süresi ve yöntemini belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya, bildirim verme yükümlülüğünü iş hacmi, sektör, mükellef grupları, alış-satış tutarı, alım satıma konu mal ve hizmet türleri itibarıyla belirlemeye, başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına ilişkin bildirime konu bilgilerin aracı hizmet sağlayıcıları tarafından alınması zorunluluğunu getirmeye, bu bent kapsamındaki bilgi ve bildirimlerin elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi yükümlülüğü getirmeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirleme konusunda da yetki verilmiştir.

 Ayrıca; kanuni süresi geçtikten sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi üzerine elektronik ortamda düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnameler ile elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin süresinden sonra verilmesi üzerine elektronik ortamda düzenlenen ihbarnameler mükellef, vergi sorumlusu veya bunların elektronik ortamda beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgeleri gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilme imkanı sağlanmıştır.

 Bu düzenleme 05 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

 Saygılarımızla,

 Erdikler Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş