Vergi Gazeteleri

Vergi Gazetesi 2018–108

KDV Genel Uygulama Tebliği’nde değişiklik yapılmıştır.

10/10/2018 tarihli ve 30561 sayılı Resmi Gazete’de, 21 Seri No’lu KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ile yapılan değişiklikler;

1. Tevkifat Uygulamasında Vergi ve Ceza Sorumluluğu

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (I/C-2.1.3.4.3.1.) bölümünün yedinci ve sekizinci paragraflarında yapılan değişiklik uyarınca;

i. Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının satıcı tarafından beyan edilmiş ve Hazineye ödenmiş olması halinde sorumlu adına yapılacak tarhiyatta vergi aslı aranmayacaktır. Düzenlemeye göre, Hazineye ödenen bu verginin normal vade tarihinden ödendiği tarihe kadar hesaplanan gecikme ise faizi alıcıdan aranır.

ii. Söz konusu vergi satıcı tarafından beyan edilmiş olmakla birlikte, tahakkuk eden verginin ödenmemesi veya ödenecek KDV çıkmaması nedenleriyle Hazineye ödenmeyen vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar alıcıdan aranır.

2. Üniversitelere Bağışlanacak Tesislerin Yapımına İlişkin İstisna Listesi Onayı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-15.2.1.) bölümünün ikinci paragrafının sonuna, Üniversitelere yapılacak bağışlarda, uygulama imar planı, parselasyon planı veya vaziyet planı olmaması gibi nedenlerle inşaat ruhsatı alınamaması halinde, istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesinin onayında ruhsat yerine üniversitenin inşaatla ilgili sorumlu biriminin uygun görüşü aranır.” cümlesi eklenmiştir. İstisna kapsamındaki mal ve hizmet listesinin inşaat ruhsatına uygun olarak hazırlanması gerekirken, ilave cümle ile ruhsatın alınamaması halinde üniversitenin inşaatla ilgili sorumlu biriminin uygun görüşünün aranacağı belirtilmiştir.

3. İndirimli Orana Tabi İşlemler Kapsamında KDV İadesi

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (III/B-3.1.1.) bölümünde, İndirimli orana tabi işlemlerde KDV iadesi hesaplamalarına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. İndirimli orana tabi işlemle ilgili hesaplanan vergi ile yüklenilen vergi arasındaki farkın, % 1 oranına tabi işlemler için işlem bedelinin % 17’sini, % 8 oranına tabi işlemler için ise işlem bedelinin % 10’unu aşan kısmın iade hesabına dahil edilmeyeceği, azami iade tutarının belirlenmesinde iade talebinde bulunulan döneme kadar yapılan toplam işlem bedelinin dikkate alınacağı ve ay içi hesaplamalarda azami iade edilebilir tutarın aşılmasının bu durumu değiştirmeyeceği belirtilmişti.

Söz konusu 21 Seri No’lu Tebliğ ile “ay içi hesaplamalarda” ibaresi “ay içi hesaplamalarda doğrudan yüklenimler nedeniyle” şeklinde değiştirilmiştir.

21 Seri No’lu KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ hükümleri yayım tarihi olan 10.10.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde lütfen bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Erdikler Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş