Vergi Gazeteleri

Vergi Gazetesi 2018-23

ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik yapılmıştır.

5/3/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde 2 Seri No’lu Tebliğ ile bazı değişiklikler yapılmıştır.

ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 2 Seri No’lu Tebliğ ile yapılan düzenlemelere aşağıda yer verilmiştir.

1. Belediyelerin ÖTV İade Talepleri

ÖTV (I) Sayılı Liste Genel Uygulama Tebliğinin (B/5.5.4.) ve (B/6.7.4.) alt bölümlerinde yer alan “belediyeler” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. Düzenleme ile belediyelerin, aerosol üretiminde kullanılan L.P.G. teslimlerinde 0 (sıfır) ÖTV uygulanması, otobiodizel ile harmanlanmış motorin teslimlerinde indirimli ÖTV uygulaması işlemlerinden doğan nakit ÖTV iadeleri vergi inceleme raporu ile yerine getirilecektir.

2. EPDK Kararlarının Yenilenmesinde İndirimli ÖTV Uygulaması

2 Seri No’lu Tebliğ’in 2. Madde’sinde EPDK’nın 2014/5373 sayılı Kurul Kararından sonra çıkarılan kurul kararlarında da baz yağ, madeni yağ ve akaryakıtlara karıştırılan ürünlerle ilgili düzenlemelere yer verilmiştir. Tebliğ ile ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (III-C) bölümünün (1.1.3.) ve (1.2.3.) alt bölümlerinin beşinci paragrafındaki “Kurul Kararının 2 nci maddesinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “(sonraki yıllarda üretimde bulunulan dönemde aynı kapsamda yürürlükte olan “Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Karar”ın ilgili maddesinde)” ibaresi eklenmiştir. Tebliğ ile EPDK’nın sonraki yıllarda çıkardığı kurul kararlarına göre madeni yağ sayılan veya madeni yağ olarak sayılmamakla birlikte akaryakıta karıştırılması veya doğrudan akaryakıt olarak kullanılması mümkün olan diğer malların imalatında girdi olarak kullanılan (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki mallar için de indirimli ÖTV uygulanmayacağı düzenlenmiştir.

3. İndirimli ÖTV Uygulaması İle İlgili İade Talep Sürelerinin Uzatılması

ÖTV (I) Sayılı Liste Genel Uygulama Tebliğinin “İade Talep Edilecek Vergi Dairesi ve Süresi” başlıklı bölümünde yer alan “üretilen aerosolün vergisinin beyan dönemini takip eden ay başından itibaren üç ay” ibaresi “üretilen aerosolün vergisinin beyan dönemini takip eden ay başından itibaren altı ay” şeklinde değiştirilmiştir.

Dolayısıyla KDV (KDV mükellefiyetinin bulunmaması halinde Gelir veya Kurumlar Vergisi) yönünden bağlı bulunulan vergi dairesinden iade talebinde bulunulabileceğine dair süreler altı ay olarak belirlenmiştir.

Tebliğde, iade talep sürelerinin 6 ay olarak belirlenmesine ilişkin örnekler de yer almaktadır.

15 .02.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Tebliğ’e linkten ulaşabilirsiniz.

Yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

 Saygılarımızla,

ErdiklerBağımsız Denetim ve YMM A.Ş