Vergi Gazeteleri

Vergi Gazetesi 2018-26

Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM’ye sunulmuştur.

27 Şubat 2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan “Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nda yer alan hükümlere ilişkin kısa açıklamalarımız aşağıda sunulmaktadır.

 • Kat karşılığı inşaat işlerinde işlemin, arsa sahibinin konut, müteahhidin ise işyeri veya konut teslim ettiği hususu açıklığa kavuşturulmakta, böylece bu anlayış ve uygulama sorunu çözülmeye çalışılmaktadır.
 • Müzayede mahallerinde yapılan satışlarda bu satışları yapanlar vergi mükellefi olarak belirlenmektedir.
 • Mükelleflere en az %50 oranında iştirak edilen kurumla beraber konsolide grup halinde beyanname verme imkânının tanınması konusunda Maliye Bakanlığı’na yetki verilmektedir. Bu tür beyanname verilmesi halinde grup üyelerinin müşterek ve müteselsil sorumluluğu olacaktır.
 • Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmelerin KDV mükellefiyeti iktisadi işletmeler bazında ve her bir iktisadi işletme için gerçekleştirilecektir.
 • Gümrüksüz satış mağazaları ve bunların depolarına yapılan teslimlerin de ihracat istisnasından yararlanması imkânı getirilmektedir.
 • Gümrüklü sahalarda verilen depolama ve terminal hizmetleri KDV’den tam istisna şeklinde müstesna tutulmaktadır.
 • Okul, sağlık tesisi ve bakım merkezi, ibadethane, öğrenci yurdu bağışçılarına yapılan teslim ve hizmetlere KDV istisnası getirilmektedir.
 • Konfeksiyon sektöründe ortaya çıkan, aynen ve onarılmak suretiyle kullanılması mümkün olmayan kırpıntıların teslimi vergiden istisna tutulmaktadır.
 • Yurtdışında yerleşik gerçek kişilere Türkiye’de verilen sağlık hizmetlerinde KDV istisnası getirilmektedir.
 • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde araştırma laboratuvarlarında kullanılmak üzere teslim edilecek yeni makina ve teçhizata istisna getirilmektedir. Söz konusu istisnalar Kanun’un 13’üncü maddesi değiştirilerek gerçekleştirileceğinden tam istisna mahiyetini taşıyacaktır.
 • Adi ortaklıkların, sermaye şirketine dönüşmesi işlemleri KDV’den müstesna tutulmaktadır. Düzenleme, Kanun’un 17’nci maddesinin 4’üncü bendine ekleme yapılarak gerçekleşecektir.
 • İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticareti yapanların KDV mükellefi olmayanlardan yaptıkları alımları sebebiyle KDV ödemeleri söz konusu değildir. Bunlar tarafından yapılacak satışlarda ise KDV matrahı, satış bedelinden KDV ödenmemiş alış tutarının indirilmesinden sonra kalan tutar üzerinden hesaplanacaktır.
 • Arsa karşılığı konut inşaatında, KDV matrahının hesabında teslim edilen konutların emsal bedeli değil, maliyet bedelinin esas alınması yoluna gidilecektir.
 • KDV indirimi ve iade mekanizmasında değişiklik yapılması konusunda Maliye Bakanlığı’na yetkiler tanınmaktadır. Buna göre, indirim hakkı bulunan ancak iade konusu olmayan devreden KDV’ler, 12 ay süreyle indirim konusu yapılamadığı takdirde bu süreyi izleyen 6 ay içinde talep edilmesi şartıyla iade edilebilecektir.
 • Kanun’un 29’uncu maddesinde nakden veya mahsuben iade konusunda Maliye Bakanlığı’na tanınmış olan yetkiler devam etmektedir.
 • İndirim hakkı, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı içinde ilgili belgelerin defter kayıtlarına kaydedilmiş olması halinde kullanılabilir iken, tasarı ile izleyen yılda da defterlere kaydedilmiş olan belgelerde kayıtlı KDV’ye de indirim hakkı tanınmaktadır.
 • Değersiz hale gelmiş alacaklar içinde yer alan KVD’lerin alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılmasına imkan tanınmaktadır.
 • İndirim yoluyla giderilemeyen KDV’lerin iadesi için Maliye Bakanlığı’na yeni yetkiler tanınarak iade talebi için gerekli görülen 12 aylık süreyi 24 aya çıkarma, 3 aya indirme, sektörler veya işletme büyüklüklerine göre farklı esaslar getirmeye imkân verilmektedir.
 • Faydalı ömürlerini tamamladıktan sonra zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetler için yüklenilen KDV’lerin tamamı ile faydalı ömrünü tamamlamadan zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen KDV’nin kullanılan süreye isabet eden kısmının indirilebilmesine imkan tanınmıştır.
 • Transfer fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı işlemlerinde yurt içinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin KDV’nin indirimine imkân tanınmaktadır.
 • Vergiden müstesna işlemlerde iade talep süresi “işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar” şeklinde tanımlanmaktadır.
 • Maliye Bakanlığı’na ihracat işlemlerinde iade edilecek KDV tutarının yüklenilen KDV’lerden farklılaştırılarak ihracat tutarının belli bir oranı olarak belirleme yetkisi verilmektedir.
 • Maliye Bakanlığı’na indirim hakkı tanımak konusundaki yetkisi genişletilerek, bu indirim hakkını aktif, özsermaye büyüklüğü ve ödenen vergi tutarı gibi değişkenlere göre farklı iade yöntem ve esaslar belirleme imkânı tanınmaktadır.
 • İşletme esasına göre defter tutan mükelleflerle, serbest meslek erbabından Maliye Bakanlığı’nca belirlenecek sektörlerde faaliyet gösterenlerin istedikleri takdirde hasılatlarının belli bir oranı üzerinden vergilendirilmelerine imkan tanınmaktadır. Maliye Bakanlığı’na bu konuda yetkiler verilmektedir.
 • İade edilmesi gereken verginin iadeye ilişkin işlemlerin tamamlanmasını izleyen 3 ay içinde iade edilmemesi halinde, 3 aylık süreden sonra tecil faizi oranında faiziyle ödenmesi yolunda hüküm getirilmektedir.
 • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde geliştirilen oyunların da KDV’den müstesna tutulması sağlanmaktadır.
 • 31.12.2018 tarihi itibarıyla indirilemeyen KDV’lerin ayrı bir hesaba alınarak izleneceği hükme bağlanmaktadır. Söz konusu KDV’ler, 01.01.2019 tarihinden itibaren ödenecek veya iade talep edilecek KDV’ye mahsup edilebilecek, sonraki dönemlere devir olmayacak, iade edilmeyecektir. Madde ile Maliye Bakanlığı’na iade veya mahsup konusunda sektör, işletme faaliyeti sürekliliği gibi değişkenlere göre farklı iade ve mahsup esasları getirmek konusunda yetki tanınmaktadır.

Tasarının diğer maddelerinde;

 • KDV iadelerinin 3 ay içinde tamamlanmasına,
 • Vergi Denetim Kurulu’nda KDV iade incelemeleri için ayrı bir birimin kurulmasına,
 • Maliye Bakanlığı’na KDV iade işlemlerinde YMM’lerin yanı sıra, beyannamelerini imzaladıkları dönem ve mükelleflerle sınırlı olmak kaydıyla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin de rapor düzenlemelerine imkan verecek düzenlemeler yapmak konusunda yetki tanınmasına,
 • KDV’ye paralel olarak ÖTV bakımından da gümrüksüz satış mağazalarına ve bunların depolarına yapılan teslimlerin ÖTV’den müstesna tutulmasına,

ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Tasarıda yer alan düzenlemelerden “Grup KDV Mükellefiyeti” Kanun’un yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.

Hasılat esaslı vergilendirmeye ilişkin düzenleme, ihracat tutarına bağlı iade yerine sektörler itibariyle ihracat bedelinin belli bir oranda iadesine ilişkin hükümler 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tasarının T.B.M.M.’de tartışılması tarafımızdan izlenecek, gelişme ve değişikler ayrıca bilgi ve değerlendirmenize sunulacaktır.

Tasarıda yer alan hükümlerden daha ayrıntılı bilgi istenmesi durumunda lütfen bizimle temasa geçiniz.

Saygılarımızla,

Erdikler Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.