Vergi Gazeteleri

Vergi Gazetesi 2018-27

İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen 492 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği yayımlanmıştır.

28.02.2018 Tarih ve 30346 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 492 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasına ilişkin aşağıda yer verilen usul ve esaslar düzenlenmiştir.

A) İnteraktif Vergi Dairesi Hizmetlerinden Yararlanabilecek Kişiler

 • Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler kapsamında bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kullanıcı kodu ve şifresi bulunan,
 • e–Devlet şifresi bulunan,
 • Bu Tebliğ kapsamında şifre edinen,

kişiler yararlanabilecektir. Tebliğ’de yer alan “kişi” ifadesi, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri kapsamaktadır.

İnteraktif Vergi Dairesi’ne kullanıcı kodu ve şifre bilgileri kullanılarak https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden veya Başkanlık tarafından oluşturulan mobil uygulama üzerinden giriş yapılması mümkün hale getirilmiştir.

B)  İnteraktif Vergi Dairesi Şifresi Edinme

 • İnteraktif Vergi Dairesi hizmetlerinden yararlanmak isteyen ve daha önce şifre edinmemiş gerçek kişiler Sistem üzerinden istenen bilgileri girmek suretiyle şifre edinebileceklerdir. Sistem üzerinden şifre almak yerine, mükellefiyet kaydı bulunan gerçek kişilerin bağlı oldukları vergi dairesine, mükellefiyet kaydı bulunmayanların ise herhangi bir vergi dairesine Tebliğ ekinde yer alan EK-1 “İnteraktif Vergi Dairesi Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin)” formunu bizzat vererek de şifre edinilmesi mümkündür.
 • İnteraktif Vergi Dairesini kullanmak isteyen ve daha önce şifre edinmemiş tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküller, kanuni temsilcileri/idarecileri aracılığıyla, Sistem üzerinden istenilen bilgileri girmek suretiyle şifre edinebileceklerdir. Sistem üzerinden şifre almak yerine, kanuni temsilcisi/idarecisi veya İnteraktif Vergi Dairesi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla bağlı olunan vergi dairesine, mükellefiyet kaydı bulunmayan tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin ise kanuni veya iş merkezinin bulunduğu yer vergi dairesine Tebliğ ekinde yer alan EK-2 “İnteraktif Vergi Dairesi Talep Bildirimi (Tüzel Kişiler ve Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküller İçin) formunu bizzat vererek de şifre edinmeleri mümkündür.

C) İnteraktif Vergi Dairesinde Yer Alan Bilgiler

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden kişiler;

 • Vergi dairesi sistemlerinde kayıtlı olan kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerini, mükellefiyet bilgilerini ve motorlu taşıtlarına ilişkin bilgilerini,
 • Vergi dairelerince tahsil ve takip edilen tüm borçlarını,
 • Elektronik ortamda verilen bildirimleri, beyannameleri ile bu beyannamelere ilişkin tahakkuklarını,
 • Emanetler hesabına kaydedilen tutarları,
 • Haklarında yapılan elektronik yoklamalara ilişkin tutanakları,
 • Vergi dairesi tarafından banka hesapları ve/veya taşıtları üzerine uygulanan elektronik hacizleri,
 • Elektronik tebligat sistemi kapsamında tebliğ edilen elektronik imzalı tebliğ evraklarını,
 • Adlarına düzenlenen vergi ve ceza ihbarnamelerini,
 • Sistem üzerinden yaptıkları başvuru, talep ve bildirimlerin sonuçlarını,

elektronik ortamda görüntüleyebilecektir.

D) İnteraktif Vergi Dairesinde Yapılabilecek İşlemler

Aşağıda yer alan işlemlerin İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden gerçekleştirmesine imkân tanınmıştır;

 • Borç ödeme,
 • e-Tebligat sistemine dahil olmak için talepte bulunulması,
 • Kanunun 376 ncı maddesi kapsamında vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirim talebinde bulunulması,
 • Uzlaşma talebinde bulunulması,
 • Mükellefiyet durum yazısı alınması,
 • Borç durum yazısı talebinde bulunulması,
 • Özelge talep edilmesi,
 • İşe başlama bildiriminde bulunulması,
 • Adres değişikliği bildiriminde bulunulması,
 • İş yerlerinin (şubelerin) sayısında meydana gelen artış veya azalışlara ilişkin bildirimde bulunulması,
 • İşi bırakma bildiriminde bulunulması,
 • İzaha davet müessesi kapsamında izahta bulunulması,
 • Vergi türü dönem değişikliğine ilişkin talepte bulunulması,
 • Muhtasar beyanname verilmeyeceğine dair dilekçe verilmesi,
 • Bu fıkrada sayılmayan iş ve işlemler için “genel dilekçe” verilmesi.

E) Diğer Hükümler

Tebliğ ile düzenlenen diğer hükümler ise aşağıdaki gibidir;

 • Sistem üzerinden verilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin güvenli elektronik imza ile imzalanmasına gerek bulunmamaktadır.
 • İnteraktif Vergi Dairesinde yapılan bir işlem sırasında herhangi bir belgenin mevzuatı gereğince ek yapılması gerekiyorsa söz konusu belgenin taranmış hali veya çekilen fotoğrafı Sistem üzerinden verilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelere eklenebilecektir.
 • Kanunun 376 ncı maddesi kapsamında İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden başvurusu yapılan indirim talepleri üzerine düzenlenen tahakkuk fişi Sistemden iletilecektir. Bu ileti tahakkuk fişinin muhatabına tebliği yerine geçecektir.
 • Kâğıt ortamda düzenlenip verilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgeler ile elektronik ortamda düzenlenip gönderilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin hukuki sonuçları itibariyle hiçbir farkı bulunmamaktadır.

Söz konusu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, Tebliğ’in tam metnine linkten ulaşabilirsiniz.

Yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Erdikler Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş