Vergi Gazeteleri

Vergi Gazetesi 2018–37

Uyumlu prim borçlularının 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88’nci maddesi kapsamındaki prim ve diğer borçlarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A maddesi uyarınca tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin 05.03.2018 tarih ve 2018/11500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 31 Mart 2018 tarih ve 30377 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Uyumlu prim borçlusu; ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlardan başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü olup başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait prime ilişkin belgeleri sürelerinde vermiş (Kanuni süresinde verilen belgelere ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen belgeler bu şartın ihlali sayılmaz.) ancak son 1 yıl içerisinde borçlarını ödeyememiş olan borçluları ifade etmektedir.

Bu Karar 01.01.2018 tarihinden itibaren vadesi gelen alacaklara uygulanmak üzere yayımı tarihi olan 31.03.2018’de yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tecil ve taksitlendirme işlemlerinde, uyumlu prim borçlularının “çok zor durum” hali, tecil süreleri ve uygulanacak tecil faizinin tespitinde 22/1/2018 tarihli ve 2018/11284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen kriterler esas alınacaktır.

Bu uygulamada serbest muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî müşavirler tarafından işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucunda, Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla, 2018/11284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenmiş hesaplama yöntemine uygun olarak düzenlenen mali durum analiz raporları esas alınacaktır.

Bu tecil ve taksitlendirmelerde, tecil edilecek borç tutarına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı oranı yerine Türkiye İstatistik Kurumunun yayımladığı Yİ-ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanacaktır.

Yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla, 

Erdikler Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş