Vergi Gazeteleri

Vergi Gazetesi 2018–40

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde Değişiklik Yapılmasını Öngören Genel Tebliğ Taslakları Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sayfasında duyurulmuştur.

1 - 2017-76 numaralı Vergi Gazetesi ile elektronik ortamda düzenlenecek irsaliye, müstahsil ve serbest meslek makbuzuna ilişkin olarak muhafaza, ibraz ve diğer usul ve esaslar hakkında 487 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilgili açıklamalarımız yayımlanmıştı. Bu kez söz konusu Genel Tebliğin 3 üncü maddesine 9 numaralı “e-irsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu” başlıklı bir madde eklenmektedir. Buna göre; 01/01/2019 tarihinden itibaren, e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların e-İrsaliye Uygulamasına dahil olması ve sevk irsaliyesi belgelerini bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre e-İrsaliye olarak düzenlemeleri zorunludur. Belirtilen tarihten sonra da 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 15 inci maddesinde belirtilen uygulamadan (e-Faturanın kağıt çıktısının irsaliye yerine geçer belge olarak kabul edilmesi uygulaması) yararlanılması mümkün bulunmaktadır. Zorunluluk getirildiği halde e-İrsaliye uygulamasına süresi içinde geçmeyen ve sevk irsaliyelerini e-İrsaliye olarak düzenlemeyen mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda öngörülen hükümler uygulanacaktır.

2 - 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı ile ise e-arşiv fatura konusunda çeşitli açıklamalar ve düzenlemeler yapılmaktadır. 

 • 421 ve 454 sıra numaralı VUK GT ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak; 2017 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin e-fatura ve e-arşiv uygulamalarına geçmeleri öngörülmektedir.
 • E-arşiv fatura uygulamasına dahil olmasalar da mükelleflerin 2019 yılında vergiler dahil toplam 50.000TL ve üzeri faturalarını e-arşiv kapsamında düzenleme mecburiyeti getirilmektedir.
 • Gelir İdaresi Başkanlığına, yapılacak analiz çalışmalarına istinaden, riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük olan mükellefleri faaliyet, sektör, ciro ve fatura tutarına bağlı olmaksızın e-fatura veya e-arşiv fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirme yetkisi verilmektedir.
 • Arıza ve kesinti durumları ile özel nitelikteki işlemlerde yeterince kağıt fatura bulundurma zorunluluğu konusunda düzenleme yapılmaktadır.
 • Tebliğe e-arşiv fatura ve el terminali tanımları eklenmektedir.
 • Belgelere konulacak Gelir İdaresi Başkanlığı amblemi hakkında düzenlemeler yapılmaktadır.
 • Uygulamadan yararlanma yöntemleri, başvuru, özel entegratör hizmeti verenlerle ilgili değişiklikler yapılmaktadır.
 • İnternet üzerinden yapılan satışlarda düzenlenen faturalara ilişkin usul ve esaslar ayrıntılı bir şekilde belirlenmektedir.
 • e-arşiv faturalarının düzenlenmesinde ve müşterilerine kağıt ortamda iletilmesinde el terminallerinin kullanılmasına ilişkin usuller belirlenmektedir. 

3 - Elektronik ticaret faaliyetlerine ilişkin, sürekli bilgi verme zorunluluğu ile internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan mükelleflere e-Arşiv Fatura Uygulamasına geçme zorunluluğu getiren mevcut 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; BTRANS sistemine bildirimi gerçekleştirilen bazı bilgilerde ilave ve değişiklik yapılmasına yönelik Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ taslağı hazırlanmıştır.

 • Söz konusu Tebliğ ile bilgi verme zorunluluğu kapsamında bankalara 6493 sayılı Kanun kapsamında yer alan ödeme hizmet sağlayıcıları, kargo ve lojistik işletmelerine elektronik ticarete konu eşyaların ticari taşımacılığı alanında faaliyet gösteren işletmeler eklenmiştir.
 • Bunun yanında aracı hizmet sağlayıcıları ve internet reklamcılığı hizmet aracılarına verdikleri bilgilere ek olarak reklam hizmeti veya aracılık hizmetine konu banka hesap bilgilerinin de verilmesi zorunluluğu getirilmektedir.
 • Tebliğ Taslağı ile getirilen düzenlemelerin Haziran 2018 ayına ilişkin olarak BTRANS sistemine yapılacak bildirimlerde dikkate alınması planlanmaktadır.

Söz konusu Genel Tebliğ Taslaklarına Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sayfasından http://www.gib.gov.tr/taslaklar ulaşılabilmektedir. Söz konusu taslaklar hakkında görüş ve önerilerde bulunabilmek de mümkündür.

Taslak Genel Tebliğlerde yer alan düzenlemelerle alakalı daha ayrıntılı bilgi istenmesi durumunda lütfen bizimle temasa geçiniz. 

Saygılarımızla,

Erdikler Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş