Vergi Gazeteleri

Vergi Gazetesi 2018-50

2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu ve Özel Tüketim Vergisi asgari maktu tutarlarında Yapılan Düzenlemeler

5 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu ve Özel Tüketim Vergisi asgari maktu tutarlarında bazı yeni düzenlemeler yapılmış olup ayrıntılı açıklamalar aşağıdaki gibidir;

     1) Gelir Vergisi Kanunu ile İlgili Düzenleme:

Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (16) numaralı bendi kapsamında yararlanılacak istisna tutarının hesabında dikkate alınacak oran %50 olarak tespit edilmiştir.

İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler belirli limitlerle Gelir Vergisinden istisna edilmiştir. İşverenlerce bu hizmetlerin verilmediği durumlarda, ödemenin doğrudan bu hizmetleri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla, her bir çocuk için aylık, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşmamak üzere bu istisnadan yararlanılacaktır.  Kreş ve gündüz bakımevi hizmetini sağlayanlara yapılan ödemelerin belirlenen istisna tutarını aşan kısmı ile hizmet erbabına bu amaçla nakden yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilecektir.  Bu bentte yer alan %15 oranını, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %50’sine kadar artırmaya ve kanuni seviyesine getirmeye Bakanlar Kurulu, bu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili olacaktır.

Bakanlar Kurulu bu yetkisini 2018/11674 sayılı kararla kullanmış ve sınırı tavan olan %50’ye çıkartmıştır. Buna göre kadın hizmet erbabına, işverenlerce kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaat, asgari ücretin %50’si olan (2.029,50 *%50)= 1.014,75 lira sınırı kapsamında gelir vergisinden müstesna olacaktır

     2) Özel Tüketim Vergisi Tutarları İle İlgili Düzenleme

4760 sayılı Kanuna ekli (III) Sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı malların asgari maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiş olup söz konusu yeni tutarlara ekteki linkten ulaşabilirsiniz

Uygulama 05.05.2018 tarihinden itibaren başlayacaktır.

Yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Erdikler Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.