Vergi Gazeteleri

Vergi Gazetesi 2018-51

Kamu Kurumlarının İştirak Ettiği Şirketlerden Alınan Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerde KDV Oranı %1 Olarak Belirlenmiştir.

9 Mayıs 2018 Tarihli ve 30416 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 2018/11658 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın Eki (I) sayılı Listeye 20. Madde eklenerek; İl özel idareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üye olduğu mahalli idare birliklerine, doğrudan doğruya ve dolaylı olarak, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bunlara ait şirketler tarafından doğrudan sunulan 04.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62. Maddesinin birinci fıkrasının ( e ) bendinde belirtilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler için KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir.

Yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Erdikler Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.