Vergi Gazeteleri

Vergi Gazetesi 2018–7

49 seri Numaralı Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

29.12.2017 tarih ve mükerrer 30285 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 49 seri numaralı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanacak istisna ve vergi tarifesi tutarları yeniden belirlenmiştir.

Buna göre;

  • 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları 2017 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı olan %14,47 oranında artırılmış olup aşağıdaki şekilde dikkate alınacaktır:

İstisna Tutarı
Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 404.556 TL), 202.154 TL
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 4.656 TL
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 4.656 TL
  • 01.01.2018 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi hesaplamasında aşağıdaki tarife dikkate alınacaktır:

Matrah Verginin Oranı (%) Verginin Oranı (%)
Veraset Yoluyla - İntikallerde İvazsız - İntikallerde
İlk 240.000 TL için 1 10
Sonra gelen 570.000 TL için 3 15
Sonra gelen 1.270.000 TL için 5 20
Sonra gelen 2.200.000 TL için 7 25
Matrahın 4.280.000 TL’yi aşan bölümü için 10 30

Yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla, 

Erdikler Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş