Vergi Gazeteleri

Vergi Gazetesi 2018–75

7103 Sayılı Kanun Düzenlemeleri İle İlgili 303 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır.

21.03.2018 Tarih ve 7103 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununda aşağıdaki hususlara ilişkin düzenleme ve değişiklikler yapılmıştı. 11 Haziran 2018 tarihli ve 30448 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 303 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile de bu değişikliklerin uygulanmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

 • Hizmet Erbabına Ödenen Tazminatların Vergilendirilmesi ile İstisna Uygulaması,
 • Kadın Hizmet Erbabına Sağlanan Kreş Ve Gündüz Bakımevi Yardımında Gelir Vergisi İstisnası,
 • İhtiyaç Fazlası Elektrik Enerjisinin Satışında Esnaf Muaflığı,
 • İlave Asgari Geçim İndirimi Düzenlemesi.

1) Hizmet Erbabına Ödenen Tazminatların Vergilendirilmesi İle İstisna Uygulaması

303 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile söz konusu düzenlemeye ilişkin olarak; 1475, 854 ve 5953 sayılı Kanunlar uyarınca ödenecek kıdem tazminatlarından gelir vergisinden istisna edilecek tutar hesap edilirken; işten ayrılma, emekli olma, dava açılmaması vb. nedenlerle karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi ödemeler de dahil edilerek ödemelerin toplamı üzerinden istisna uygulanacak, istisnayı aşan tutarlar ise ücret olarak gelir vergisine tabi tutulacağı açıklanmıştır.

2) Kadın Hizmet Erbabına Sağlanan Kreş Ve Gündüz Bakımevi Yardımında Gelir Vergisi İstisnası 

7103 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun “Ücretlerde” başlıklı 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılması öngörülen değişiklik ile işverenlerce kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler ile işverenler tarafından söz konusu hizmetin işyerinde verilmemesi durumunda kadın hizmet erbabına aylık olarak, asgari ücretin aylık brüt tutarının %15’ini geçmemek üzere sağlanan kreş ve gündüz bakımevi yardımları ücret istisnası kapsamına alınmıştı. (5/5/2018 tarihli ve 30412 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %15 oranı, bu tarihten itibaren asgari ücretin brüt tutarının %50’si olarak belirlenmiştir.)

Bu Tebliğ ile anılan istisnanın uygulamasına yönelik aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır. 

 • Kreş ve gündüz bakımevi hizmetinin işverenlerce iş yerinde verilmesi halinde, bu hizmetten faydalanan kadın hizmet erbabına sağlanan menfaatin tamamı gelir vergisinden istisnadır.
 • İşverenlerce, kreş ve gündüz bakımevi hizmetinin işyerinde verilmediği durumlarda, ödemenin hizmet erbabına değil doğrudan bu hizmeti sağlayan mükelleflere yapılması gerekmektedir. Hizmet erbabına doğrudan yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler ise ücret olarak vergilendirilecektir.
 • İstisnadan faydalanılması için kadın hizmet erbabına sağlanan menfaatin, ilgili Kanunlar, toplu iş sözleşmeleri veya bireysel iş sözleşmelerine dayanarak ödenen asıl ücrete ilave olarak sağlanması şart olup, kadın hizmet erbabının asıl ücretinin bir kısmının kreş ve gündüz bakımevi hizmeti ödemesi gibi değerlendirilmek suretiyle anılan istisnaya konu edilmesi mümkün değildir.

3) İhtiyaç Fazlası Elektrik Enerjisinin Satışında Esnaf Muaflığı

7103 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimini teşvik etmek amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 10 kW’a kadar (10 kW dâhil) olan (Kat maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan dâhil) yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar gelir vergisinden muaf tutulmuştu.

Bu Tebliğ ile düzenlemeye yönelik açıklamalar yapılmıştır. Buna göre esnaf muaflığından aşağıdaki şartlar dahilinde faydalanılacaktır.

 • Üretim tesisinin sahip olunan veya kiralanan konutların çatı ve/veya cephelerinde (Kat maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulanlar dâhil) kurulu olması,
 • Üretim tesisinin kurulu gücünün azami 10 kW (10 kW dâhil) olması,
 • Elektriğin yalnızca bir üretim tesisinde üretilmesi,
 • Üretilen elektrik enerjisinden ihtiyaç fazlasının son kaynak tedarik şirketine satılması.

4) İlave Asgari Geçim İndirimi Düzenlemesi.

7103 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 32 nci maddesine yeni eklenen fıkra ile Asgari ücretin yıl boyunca vergi dilimi değişikliklerinden etkilenmemesini sağlayacak kalıcı düzenleme yapılmıştı.

Bu Tebliğ ile söz konusu düzenlemeye yönelik açıklamalar yapılmıştır.

Öte yandan hizmet erbabına yapılan ve ücret olarak kabul edilen tazminat ve prim gibi mutat olmayan ödemeler, esas itibarıyla yıllık bazda ücretlinin gelirini artırdığından, bu ödemeler nedeniyle üst dilime girilmesi nedeniyle aylık net ücretin düştüğünden söz edilemeyecek ve ilave asgari geçim indirimi uygulanmayacağı da belirtilmiştir.

Söz konusu Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.

Yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Erdikler

Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.