Vergi Gazeteleri

Vergi Gazetesi 2018–85

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 2 Seri No.lu Tebliğ yayımlanmıştır.

05.07.2018 tarih ve 30469 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 2 Seri No.lu Tebliğ ile ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malların, gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına teslimi ÖTV’den müstesna tutulmuş ve gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına teslim edilen malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilen ÖTV’sinin bu malları teslim edenlere iade edilmesine imkân tanınmıştır.

Gümrüksüz Satış Mağazasına Yapılan Teslimlerde ÖTV İstisnası

“Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 2 Seri No.lu Tebliğ” ile Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca, aynı Kanuna ekli (III) sayılı listedeki malların, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre faaliyette bulunan gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına teslimi vergiden müstesna tutulmuştur.

Tebliğ’de istisnanın uygulanabilmesi için gerekli şartlara ve istisna uygulamasına yer verilmiştir.

Buna göre;

 • Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malların, sadece 4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre faaliyette bulunan gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Teslime konu malın ilgili gümrük mevzuatına göre gümrüksüz satış mağazalarında satılabilecek mal cinslerinden olup olmadığının tespiti ÖTV mükelleflerince kontrol edilecektir. Söz konusu mallar Gümrüksüz satış mağazaları ve depoları 4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasındaki yetkiye istinaden 8/8/2017 tarihli ve 30148 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde tanımlanmıştır.
 • Teslime konu malın ilgili gümrük mevzuatına göre gümrüksüz satış mağazalarında satılabilecek mal cinslerinden olmaması halinde, istisna kapsamında dışında bırakılması gerekmektedir.
 • Teslime konu malın gümrük mevzuatına uygun mal cinslerinden olması halinde, ÖTV mükellefleri yaptıkları teslimlerde hesaplanan ÖTV tutarını, fatura bedeline dahil etmeyecek, ancak fatura bedeline dahil edilmeyen bu tutarı faturada “ÖTV Kanununun (5/2) Maddesi Kapsamında Hesaplanıp Fatura Bedeline Dâhil Edilmeyen ÖTV Tutarı ……… TL’dir.” şerhi ile gösterecektir.

Malların gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına teslim edildiği;

 • Malın gümrüksüz satış mağazasına veya deposuna konulduğunu gösteren antrepo giriş sayım tutanağını da ihtIIIa eden gümrük idaresi tarafından onaylanmış antrepo beyannamesinin aslı veya ilgili gümrük idaresi, noter ya da YMM tarafından onaylanmış örneği ile,
 • Gümrüksüz satış mağazası işleticisi adına düzenlenen faturanın firma yetkililerince aslının aynı olduğuna dair bir şerh verilerek kaşe ve imza tatbik edilmek suretiyle onaylı fotokopisi,

bir dilekçe ekinde ÖTV yönünden bağlı olunan vergi dairesine ibraz edilerek tevsik edilecektir.

İstisnanın Özel Tüketim Vergisi beyannamesinde gösterimi ise aşağıdaki şekilde olacaktır.

 • İstisna kapsamında yapılan teslimler, ÖTV Beyannamesinin “İstisnalar ve İndirimler” bölümünün “İstisnalar” tablosundaki istisna türü listesinden “Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Teslimlerde İstisna” seçilerek beyan edilecektir.
 • ÖTV mükelleflerince ayrıca, beyannamenin “Ekler” bölümünde yer alan “Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Teslimlerde İstisna” tablosuna, gümrüksüz satış mağazası işleticisi tarafından düzenlenen antrepo beyannamesine ilişkin bilgiler, bu istisna kapsamında yapılan teslimler nedeniyle düzenlenen faturalara ait bilgiler ve Gelir İdaresi Başkanlığınca istenebilecek diğer bilgiler girilecektir.

Gümrüksüz Satış Mağazasına Yapılan Teslimlere İlişkin Ödenen ÖTV’nin İadesi

Gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına teslim edilen malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilen ÖTV’nin bu malları teslim edenlere iadesi imkânı tanınmış olup, bu iadeye ilişkin usul ve esasları belirleme hususunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

Bu kapsamda ÖTV ödenerek ithal edilen veya yurt içinde ÖTV mükellefinden satın alınan (III) sayılı liste kapsamındaki malların gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına teslim tesliminde ödenen ÖTV’nin iadesi, sadece ÖTV mükelleflerinden alınan veya doğrudan ithal edilen mallar için ve söz konusu malın, ithalatçısı veya yurt içinden satın alan tarafından olduğu gibi (aynen) teslime konu edilmiş olması halinde mümkündür.

ÖTV uygulanan safhadan sonraki satıcılardan alınan malların söz konusu mağaza veya depolara teslim edilmesi halinde, alış belgelerinde görünmeyen ve malın fiyatına dâhil edilmiş olan ÖTV iade edilmez.

ÖTV’nin iadesi, 429 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Standart İade Talep Dilekçesi ile talep edilecektir.

Söz konusu ÖTV’nin iadesinin talep edilmesi halinde;

 • Gümrüksüz satış mağazası veya deposuna mal teslim eden adına düzenlenen ve üzerinde ÖTV’nin ayrıca gösterildiği fatura veya benzeri belge (gümrüksüz satış mağazasına veya bunların deposuna teslim edilen mal ithal edilmiş ise ithalatta düzenlenen gümrük beyannamesi ve verginin ödendiğini gösteren gümrük makbuzu), (Gümrük İdaresi, Noter yada YMM onayı)
 • Malın gümrüksüz satış mağazasına veya deposuna konulduğunu gösteren antrepo giriş sayım tutanağını da ihtIIIa eden gümrük idaresi tarafından onaylanmış antrepo beyannamesi, (Gümrük İdaresi, Noter yada YMM onayı)
 • Teslim edilen mala ilişkin gümrüksüz satış mağazası işleticisi adına düzenlenen fatura, (aslının aynı olduğuna dair bir şerh verilerek kaşe tatbiki ve imzalanması)

ile gümrüksüz satış mağazasına mal teslim eden kişinin KDV yönünden bağlı olduğu vergi dairesine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Söz konusu Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.

Yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Erdikler Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş