Vergi Gazeteleri

Vergi Gazetesi 2018–9

2017/11176 Sayılı Karar ile yapılan düzenlemeler

01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/11176 sayılı karar ile yapılan düzenlemelere aşağıda yer verilmiştir

  • Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 82. maddesinde düzenlenen bireysel katılım yatırımcısı (melek yatırımcı) tam mükellef gerçek kişilere sağlanan vergi desteklerinin süresi 31.12.2022 yılına uzatılmıştır.
  • 2009/15685 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Kararın 2. maddesinin (1) fıkrasında yer alan, yabancı tütün ile yurt içinde harmanlanmış ve imal edilmiş sigaraların bünyesine giren yabancı tütünün ithali sırasında CİF bedel üzerinden alınacak tütün fonu tutarı "300 $/ton"dan "150 $/ton"a indirilmiştir.
  • Bankalarca çiftçilik faaliyeti tevsik olunan çiftçilere tarıma yönelik kullandırılan azami 15.000 TL’ye kadar olan kredilerde  KKDF kesintisi %0 olarak uygulanacaktır.
  • 2016/9542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı liste yer alan 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan “Diğerleri” satırı altında yer alan malların ÖTV matrahları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Mal İsmi

Vergi Oranı

Motor Silindir Hacmi 1600 cm3 Geçmeyenler

60%

ÖTV Matrahı 46.000 TL'yi aşmayanlar için

45%

ÖTV Matrahı 46.000 TL'yi aşıp, 80.000 TL'yi aşmayanlar için

50%

Motor Silindir Hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler

ÖTV Matrahı 114.000 TL'yi aşmayanlar için

100%

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW' ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3' ü geçmeyenler

60%

ÖTV matrahı 57.000 TL' yi aşmayanlar için

45%

ÖTV matrahı 57.000 TL' yi aşıp, 91.000 TL' yi aşmayanlar için

50%

Motor silindir hacmi 2000 cm3'ü geçenler

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW' ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm3' ü geçmeyenler

110%

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW' ı geçip motor silindir hacmi 2000 cm3 ile 2500 cm3 arasında olanlardan ÖTV matrahı 114.000 TL' yi aşmayanlar için

100%

Diğerleri

160%

  • Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin B cetvelinde yer alan 4813.10.00.80.00 G.T.İ.P numaralı malın ÖTV oranı ve asgari maktu vergi tutarı aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. 

GTİP No

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı

4813.10.00.80.00

Diğerleri (Makaron)

0

0,0500

  • Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12. maddesinin 3. fıkrası uyarınca ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları veya Bakanlar Kurulunca bunlara ilişkin belirlenen en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları, ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında güncellenmesi gerekmektedir. Ayrıca, Bakanlar Kurulu’na uygulama dönemlerini gün veya ay olarak belirlemeye veya belirleyeceği mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş sayılan tutarların uygulanmamasına karar vermeye yetki verilmiştir.  2017/11176 sayılı kararın 8. maddesiyle, ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin tütün mamullerine ilişkin (B) cetvelinde yer alan asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarlarının, 2018 Ocak - Temmuz dönemi için ÜFE değişim oranında artırılmaması kararlaştırılmıştır.

Yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Erdikler Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş