Vergi Gazeteleri

Vergi Gazetesi 2018–97

6 Eylül 2018 tarihinden itibaren tecil faizi oranı yıllık %22 olarak belirlenmiştir.

06 Eylül 2018 tarihli 30527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 3) ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verilen yetkiye istinaden, yıllık %12 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı 06 Eylül 2018 tarihinden itibaren yıllık %22 olarak yeniden belirlenmiştir.

Bundan böyle, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden 06 Eylül 2018 tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık %22 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

06 Eylül 2018 tarihinde önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacakları ile bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun olarak ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranının (%12) uygulanması gerekmektedir.

Aynı şekilde bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak, yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, bu Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar eski tecil faizi oranı (%12), bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise %22 tecil faizi oranı uygulanacaktır.

Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre belirlenen tecil faizinin belirli yüzdesi esas alınarak anılan Kanunun “Vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili” başlıklı 48/A maddesine göre tecil edilen alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranı da bu Tebliğle belirlenen oran ve uygulama esasları dikkate alınarak tespit edilecektir.

Yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde lütfen bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Erdikler

Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.